Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-864 Gnojnik, Gnojnik 363
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6869600
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Gnojnik 363 363
  32-864 Gnojnik, woj. małopolskie
  tel. 14 6869600
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.ug.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Charakterystyka gminy Gnojnik 1. Powierzchnia Powierzchnia gminy Gnojnik wynosi 5489 ha (55 km2) 2. Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców gminy Gnojnik wynosi około 7700 osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Gnojnik. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach regionalnych określonych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 2. Odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Gnojnik wraz z ich dowozem do miejsc utylizacji o uregulowanym stanie prawnym. 3. Sprzątanie przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Gnojnik wraz z terenem przyległym w obrębie do 10 m, z częstotliwością: - przystanki zlokalizowane przy drodze krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, - pozostałe przystanki zlokalizowane na terenie gminy Gnojnik - nie rzadziej niż raz na tydzień, oraz opróżnianie koszy ulicznych na nich ustawionych wraz z odwozem i utylizacją odpadów jak w ust. 1. 4. Utrzymanie czystości w obrębie pasów drogowych które będą trasami odbioru odpadów od mieszkańców poprzez zbieranie porzuconych odpadów w workach, reklamówkach, paczkach itp. jak również zbierania porzuconych przy drodze odpadów wielkogabarytowych. 5. Odbieranie odpadów pochodzących z przeprowadzanych przez gminę i szkoły akcji sprzątania miejsc publicznych z udziałem dzieci i młodzieży oraz pracowników interwencyjnych. 6. Odbierania odpadów zgromadzonych po masowych imprezach kulturalnych. Worki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych zapewnia Wykonawca. Szczegółowe dane dotyczące ilości nieruchomości, wykaz miejsc, gdzie wystawiane będą worki z odpadami, ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów przedstawiono w pkt. II.C. Zamawiający nie dysponuje bazą magazynową na której odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 mogły by być wstępnie segregowane i magazynowane. A. Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik - zabudowa jednorodzinna Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie odbiór odpadów komunalnych zebranych w systemie workowym. a. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01). Charakterystyka worków w pkt. II.B.a. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę - 1 raz w miesiącu. b. Segregowane odpady komunalne: tworzywa sztuczne (15 01 02 i 20 01 39) makulatura, papier i tektura (15 01 01 i 20 01 01) opakowania wielomateriałowe ( 15 01 05) szkło białe i kolorowe (15 01 07 i 20 01 02) opakowania z metalu i metale (15 01 04 i 20 01 40) odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08) Ilość niezbędnych worków podano w pkt. II.C. Charakterystyka worków w pkt. II.B.a. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu w terminach wywozu zmieszanych odpadów komunalnych. Jeżeli w workach na odpady segregowane będą znajdować się odpady nie nadające się do segregacji lub nieprawidłowo wysegregowane Wykonawca zabierze worek kwalifikując go jako odpady zebrane nieselektywnie. O tym fakcie poinformuje Zamawiającego na piśmie. W niniejszej informacji należy udokumentować zaistniałą sytuację poprzez wykonanie fotografii (zdjęć) i sporządzenie protokołu dokumentującego dokładny opis zdarzenia. Dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać datę i godzinę naruszenia obowiązku oraz adres nieruchomości, której ono dotyczy. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których powstają odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. B. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego A. Urządzenie do gromadzenia odpadów: worki wykonane z folii polietylenowej LDPE, grubość min. 60 mikronów nadruk jednostronny o treści uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Kolory i pojemność worków do selektywnej zbiórki odpadów: worek przeźroczysty o zabarwieniu żółtym na tworzywa sztuczne, o pojemności 120l worek przeźroczysty o zabarwieniu niebieskim na makulaturę, papier, tekturę oraz opakowania wielomateriałowe, o pojemności co najmniej 120l. worek przeźroczysty o zabarwieniu zielonym na szkło białe i kolorowe o pojemności co najmniej 90 l. worek przeźroczysty o zabarwieniu czerwonym na opakowania z metalu i metale o pojemności co najmniej 90 l. worek przeźroczysty o zabarwieniu brązowym na odpady kuchenne ulegające biodegradacji o pojemności co najmniej 120 l. Worki na odpady zmieszane w kolorze czarnym o pojemności 120l. Na workach obowiązywać będzie nadruk jednostronny o treści uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Ilość worków do gromadzenia odpadów podano w pkt. II.C. b. Sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia wykazano w opisie warunków udziału w postępowaniu. C. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie Liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) - około 1800. Liczba worków do gromadzenia odpadów: - czarne - minimalnie 66000 ale nie więcej niż 150000 - przeźroczyste o zabarwieniu żółtym minimalnie 66000 ale nie więcej niż 150000 - przeźroczyste o zabarwieniu niebieskim minimalnie 30000 ale nie więcej niż 57000 - przeźroczysty o zabarwieniu zielonym minimalnie 30000 ale nie więcej niż 48000, - przeźroczysty o zabarwieniu czerwonym minimalnie 10000 ale nie więcej niż 20000, - przeźroczysty o zabarwieniu fioletowym minimalnie 3000 ale nie więcej niż 9000 Ilość wytworzonych na terenie gminy Gnojnik odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez producentów. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi 600 Mg/12 miesięcy. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. D. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia a. Na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy do Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach obowiązujący w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. Harmonogram zostanie sporządzony na podstawie wykazu liczby nieruchomości objętych zbiórką w poszczególnych miejscowościach przekazanego przez Zamawiającego na 20 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. b. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady segregowane zbierane będą w danej miejscowości w tym samym dniu. Zamawiający przewiduje, że odbiór odpadów z terenu gminy będzie zajmował Wykonawcy 4-5 dni w miesiącu. c. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli wszystkich nieruchomości objętych zbiórką odpadów w zestaw worków: 2 czarne, 2 żółte, 1 niebieski, 1 zielony, 1 biały, 1 różowy przed pierwszym dniem obowiązywania umowy. Worki przekazywane do realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek spiąć np. tzw. gumką recepturką i zawiesić w miejscu widocznym dla mieszkańców np. na ogrodzeniu posesji. Na potwierdzenie dostarczenia pierwszego kompletu worków Wykonawca winien posiadać pisemne potwierdzenie ich odbioru przez właściciela nieruchomości. Dopuszczalne jest np. potwierdzenie otrzymania worków na przekazanym przez Zamawiającego wykazie nieruchomości. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą poinformuje mieszkańców o terminach dostarczenia worków na odpady w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. d. Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany napełniony worek Wykonawca na posesji pozostawia worek pusty w sposób określony w pkt. c. e. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminach ustalonych w harmonogramie zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak również odpadów segregowanych wystawionych przed każdą nieruchomością. f. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. g. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z dnia 29 maja 2012 r. h. Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00. i. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. j. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu raz na kwartał sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwianiu odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t.). k. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. l. Odpady z terenu gminy Gnojnik dostarczane będą do instalacji regionalnych określonych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. m. Wykonawca na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego zobowiązany jest do odbioru z terenu gminy Gnojnik padłych zwierząt w ciągu 8 godzin od chwili zgłoszenia, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Na odbiór padłych zwierząt Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenia wymagane w tym zakresie przepisami prawa. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może również korzystać z potencjału innych podmiotów w tym zakresie. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że konieczność odbioru padłych zwierząt na terenie gminy występowała 10 -12 razy w ciągu roku, były to głównie zwierzęta bezdomne i dzikie, które zginęły w zdarzeniach drogowych. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zawartych w przekazanym przez Zamawiającego wykazie liczby nieruchomości objętych zbiórką w poszczególnych miejscowościach. Dane zawarte w wykazie Wykonawca wykorzystywać będzie wyłącznie do celów realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 z 2002 poz. 926 z późn. zm.). Wykonawca nie może wykorzystywać przekazanych danych osobowych do celów marketingowych bez pisemnego zezwolenia osoby której dane dotyczą. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gnojnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach