Przetargi.pl
„Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – Sołectwo Nowa Wieś”

Gmina Dobczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-410 Dobczyce, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 721 700 , fax. 122 712 993
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobczyce
  ul. Rynek 26
  32-410 Dobczyce, woj. małopolskie
  tel. 123 721 700, fax. 122 712 993
  REGON: 35155542400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – Sołectwo Nowa Wieś”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - rozbiórkę istniejącej izolacji z folii PE i płyt supremy oraz z warstwą dociskową z płyt wiórowo-meblowych wraz z ich utylizacją; - izolacja termiczna stropu Ackermana płytami styropianowymi EPS 80-038 wraz z izolacją przeciwwilgociową z folii PE oraz warstwą wylewki cementowej; - izolacja termiczna ścianki kolankowej na obniżeniu stropu korytarza przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-038 wraz z warstwą zbrojącą z siatki z włókna szklanego zatopionej w masie klejowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych poniżej: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz 978 i1240). 3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto Zamawiającego w BS Dobczyce Nr konta 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 z dopiskiem Wadium w postępowaniu na wybór Wykonawcy na: „Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi-Sołectwo Nowa Wieś”. 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale w ofercie i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 6.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust 1,pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium zgodnie z zapisami ustawy Pzp i SIWZ. UWAGA: w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienia lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu i wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie: a) do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy , b) dostarczenia kserokopii uprawnień Kierownika Budowy oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w dniu podpisania umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, w zakresie: a) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż złożona oferta przez Wykonawcę. 3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedłożyć – umowę stwierdzającą solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z tych Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców a także do otrzymywania wynagrodzenia za wykonane roboty. 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy będącego spółką z o.o. w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych Wykonawca przedstawi uchwałę wspólników do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, chyba że zgodnie z umowa spółki taka uchwała nie jest wymagana lub ze względu na wysokość kapitału zakładowego Wykonawcy taka uchwała nie jest wymagana zgodnie z art. 230 KSH. 5. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Polski Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach