Przetargi.pl
Objęcie wsparciem technicznym szpitalnego oprogramowania HIS Infomedica/AMMS producenta Asseco S.A. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-455 Szczecin, Arkońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 813 9076, , fax. 918 139 079
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
  Arkońska 4
  71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 813 9076, , fax. 918 139 079
  REGON: 29027400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Objęcie wsparciem technicznym szpitalnego oprogramowania HIS Infomedica/AMMS producenta Asseco S.A. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie wsparciem technicznym szpitalnego oprogramowania HIS Infomedica/AMMS producenta Asseco S.A. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 6 450,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ): 1) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 2) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) zobowiązania podmiotów trzecich, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami (np. odpisy z rejestru, pełnomocnictwa) potwierdzającymi umocowanie osoby/osób, które podpisały zobowiązanie, do reprezentowania podmiotu trzeciego – w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 4)odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia (zobowiązania) podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie podmiotu trzeciego należy złożyć wraz z ofertą. W terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt III.4) powyżej, Wykonawca składa również opisany w tym punkcie dokument dotyczący podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega na zasadzie art. 22a ustawy Pzp. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1 i 2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. 4. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na jego wezwanie, w terminie wskazanym w treści wezwania, nie krótszym jednak niż 5 dni: a zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale XV SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - w terminie do 5 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego do Wykonawcy informacji o planowanym terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach