Przetargi.pl
O pracowanie i uzgodnienie Projektu techniczno-wykonawczego modernizacji platformy IP/MPLS miasta Poznania oraz dostawę, instalację nowych modułów interfejsów 10GbE i dokonanie migracji przepustowości łączy szkieletowych pomiędzy węzłami MPLS wraz z niezbędną rekonfiguracją sprzętową i aktualizacją parametrów konfiguracji usług w sieci IP/MPLS.

Urząd Miasta Poznania, Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 878 52 65
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Zamówień Publicznych
  Pl. Kolegiacki 17 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 878 52 65
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.city.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  O pracowanie i uzgodnienie Projektu techniczno-wykonawczego modernizacji platformy IP/MPLS miasta Poznania oraz dostawę, instalację nowych modułów interfejsów 10GbE i dokonanie migracji przepustowości łączy szkieletowych pomiędzy węzłami MPLS wraz z niezbędną rekonfiguracją sprzętową i aktualizacją parametrów konfiguracji usług w sieci IP/MPLS.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje opracowanie i uzgodnienie Projektu techniczno-wykonawczego modernizacji platformy IP/MPLS miasta Poznania oraz dostawę, instalację nowych modułów interfejsów 10GbE i dokonanie migracji przepustowości łączy szkieletowych pomiędzy węzłami MPLS wraz z niezbędną rekonfiguracją sprzętową i aktualizacją parametrów konfiguracji usług w sieci IP/MPLS. Zakres zamówienia obejmuje również dostawę nowych przełączników dla potrzeb uruchomienia oraz reorganizacji punktów dostępowych do usług świadczonych w sieci IP/MPLS, w istniejących oraz nowych lokalizacjach węzłów transmisyjnych. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy udzielenia gwarancji w następującym zakresie: - minimum 12 miesięcy na dostarczone moduły interfejsów 10Gb, - minimum 36 miesięcy na dostarczone przełączniki dostępowe i zasilacze, - minimum 36 miesięcy na wykonany zakres prac rekonfiguracyjnych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia. Główny przedmiot 30.23.71.10-3 Interfejsy sieciowe, 32.42.80.00-9 Modernizacja sieci, 72.51.42.00-3 Usługi rozbudowy systemów komputerowych, Dodatkowe przedmioty 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe, 30.23.72.80-5 Akcesoria zasilające. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia realizacji części lub całości zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302371103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 73 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.city.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną