Przetargi.pl
Niwelacja hałd i zagłębień w południowo zachodniej części Zbiornika Mietkowskiego – dostosowanie zbiornika do wymagań siedliskowych gatunków ptaków

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-333 Wrocław, Jana Matejki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 74 79 300, 737579325 , fax. 71 75 58 741
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Jana Matejki 6
  50-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 74 79 300, 737579325, fax. 71 75 58 741
  REGON: 20860626000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wroclaw.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Niwelacja hałd i zagłębień w południowo zachodniej części Zbiornika Mietkowskiego – dostosowanie zbiornika do wymagań siedliskowych gatunków ptaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przeprowadzenie prac mających na celu zniwelowanie hałd i zagłębień w dwóch strefach w południowo-zachodniej części Zbiornika Mietkowskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98300000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 600,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Konto: NBP o/o Wrocław nr: 51 1010 1674 0011 1113 9130 0000, tytuł: Wadium w postępowaniu WOA.261.21.2019. UWAGA: za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęta data i godzina uznania rachunku Zamawiającego, konto do wpłaty wadium jest inne niż do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny – poza złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach