Przetargi.pl
naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa 3 tomów wierszy z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji oraz Biblioteka Poezji Współczesnej edycja 2011 - III

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 60-819 Poznań, ul. Bolesława Prusa 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6640850, 6640856 , fax. 061 6627366
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
  ul. Bolesława Prusa 3 3
  60-819 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6640850, 6640856, fax. 061 6627366
  REGON: 63966534800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa 3 tomów wierszy z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji oraz Biblioteka Poezji Współczesnej edycja 2011 - III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa 3 tomów wierszy z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji oraz Biblioteka Poezji Współczesnej edycja 2011 - III o poniższych parametrach: nakład: 300 egz. każdy; format wnętrza po obcięciu: 135 x 210 mm; kolorystyka wnętrza: 1+1, od 4 do 8 stron 4+1 (cmyk); kolorystyka okładek (ze skrzydełkami 85 x 210 mm) 4+1 (cmyk); oprawa: klejona; materiał wnętrza: munken cream 115 g (lub odpowiednik); materiał okładki: karton 250 g. typu Alaska z kremowym spodem; okładka: foliowana folią matową na gorąco, na okładce punktowo lakier UCV; objętość: minimalna 60 stron każdy tomik (5 ark. drukarskich), maksymalna 264 strony każdy tomik (22 ark. drukarskich).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798210005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena jakości technicznej przedłożonych na etapie składania wniosków 3 publikacji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wbp.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach