Przetargi.pl
Naprawa dachu oraz wymiana krat i bram w budynku magazynowym nr 158 w JW. 3036 Potok. Spr. nr 92/PN/2011

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4778388, 4778381, 4778350 , fax. 068 3243307, 3246744
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4778388, 4778381, 4778350, fax. 068 3243307, 3246744
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa dachu oraz wymiana krat i bram w budynku magazynowym nr 158 w JW. 3036 Potok. Spr. nr 92/PN/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa dachu oraz wymiana krat i bram w budynku magazynowym nr 158 w JW. 3036 Potok
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł brutto dla całości zadania. Wykonawca wniesie wadium w terminie do 03.08.2011 r. do godz. 10:00 w wysokości 7 000 zł brutto dla całości zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach