Przetargi.pl
Nadzór nad modernizacją bazy danych EGiB oraz dostosowaniem istniejących baz GESUT oraz utworzeniem inicjalnej bazy GESUT w ramach projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”

Powiat Jędrzejowski ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 863 741 , fax. 413 863 741
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jędrzejowski
  11 Listopada 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 863 741, fax. 413 863 741
  REGON: 29100936600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatjedrzejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór nad modernizacją bazy danych EGiB oraz dostosowaniem istniejących baz GESUT oraz utworzeniem inicjalnej bazy GESUT w ramach projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia nadzór nad modernizacją bazy danych EGiB oraz dostosowaniem istniejących baz GESUT oraz utworzeniem inicjalnej bazy GESUT Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie 1: Nadzór nad modernizacją bazy danych EGiB Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring przebiegu i kontrolę techniczną realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w Rozporządzeniu EGiB, dla poniższych obrębów ewidencyjnych, we wskazanych poniżej obrębach: TERYT Nazwa jednostki ewidencyjnej Nazwa obrębu ewidencyjnego 260201_2 IMIELNO 2602012_3 Dalechowy 2602012_4 Dzierszyn 2602012_18 Rajchotka 260201_2 IMIELNO 2602012_19 Sobowice 2602012_21 Wygoda 260202_5 JĘDRZEJÓW 2602025_3 Brus 2602025_9 Gozna 260203_5 MAŁOGOSZCZ 2602035_1 Bocheniec 2602035_6 Leśnica 2602035_10 Mieronice 2602035_15 Wrzosówka 2602035_17 Zakrucze 2602035_21 Nowa Wieś 260204_4 NAGŁOWICE 2602042_3 Chycza Brzóstki 2602042_6 Jaronowice 2602042_7 Kuźnice 2602042_11 Rejowiec 2602042_12 Ślęcin 260204_4 NAGŁOWICE 2602042_1 Brynica Mokra 2602042_2 Caców 2602042_17 Zdanowice 260205_2 OKSA 2602052_1 Błogoszów 2602052_4 Oksa 2602052_5 Pawęzów 2602052_8 Rzeszówek 260206_5 SĘDZISZÓW 2602065_4 Borszowice 2602065_8 Gniewięcin 2602065_11 Klimontów 2602065_12 Klimontówek 2602065_20 Piła 260208_2 SOBKÓW 2602082_3 Brzeźno 2602082_11 Miąsowa 2602082_12 Mokrsko Dolne 2602082_13 Mokrsko Górne 2602082_16 Nowe Kotlice 2602082_17 Osowa 2602082_22 Stare Kotlice 2602082_23 Szczepanów 2602082_25 Wólka Kawęcka 260209_2 WODZISŁAW 2602092_6 Jeziorki 2602092_8 Kaziny 2602092_17 Łany 2602092_28 Promyk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7a do SIWZ. Zadanie 2: Nadzór nad dostosowaniem istniejących baz GESUT oraz utworzeniem inicjalnej bazy GESUT Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT dla poniższych jednostek ewidencyjnych: TERYT Nazwa jednostki ewidencyjnej 260201_2 IMIELNO 260203_5 MAŁOGOSZCZ – obszar wiejski 260204_2 NAGŁOWICE 260205_2 OKSA 260206_4 260206_5 SĘDZISZÓW – miasto SĘDZISZÓW – obszar wiejski 260207_2 SŁUPIA (Jędrzejowska) 260208_2 SOBKÓW 260209_2 WODZISŁAW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach