Przetargi.pl
Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami budowlano – instalacyjnymi w zakresie wykonania kompleksowego remontu wnętrz na piętrach IV i VI w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości położonym przy ul. Chopina 1 w Warszawie

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5212773, 5212888, 5212214, , fax. 22 6289785, 5212697
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5212773, 5212888, 5212214, , fax. 22 6289785, 5212697
  REGON: 31915000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/aktualne---wszczete/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami budowlano – instalacyjnymi w zakresie wykonania kompleksowego remontu wnętrz na piętrach IV i VI w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości położonym przy ul. Chopina 1 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami mającymi na celu wykonanie kompleksowego remontu wnętrz na piętrach IV i VI w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości położonym przy ul. Chopina 1 w Warszawie, w zakres których wchodzą: - roboty ogólnobudowlane takie jak roboty rozbiórkowe, wzmocnienia stropów, naprawa i reperacja tynków wewnętrznych, malowanie pomieszczeń, wymiana posadzek, remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą glazury i terakoty, montaż sufitów podwieszonych oraz wymiana drzwi wewnętrznych; - roboty elektryczne ogólne – całkowita wymiana instalacji; - roboty w zakresie wymiany instalacji elektrycznej niskoprądowej dotyczące sieci teletechnicznej LAN, systemu sygnalizacji pożaru SSP, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu kontroli dostępu SKD, nowej instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, systemu telewizji przemysłowej CCTV - roboty sanitarne w zakresie wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej; - roboty w zakresie wymiany instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych wraz z dostawą i montażem urządzeń technicznych i osprzętu zainstalowanych systemów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu oraz b) spełnia warunki udziału w postępowaniu 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 3) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 4) zobowiązanie, innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), 5) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wypełniony w zakresie spełniania warunku udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga odnośnie wypełnienia Wykazu osób: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób stanowiący formularz 2.4 do SIWZ w zakresie spełnienia warunków udziału (Część A) oraz kryterium oceny ofert – Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (Część B) (zgodnie z zakresem danych wskazanym w wykazie osób w części A).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach