Przetargi.pl
Modernizacja wybranych ulic na terenie rad osiedli w Bielsku – Białej, z podziałem na 2 części zamówienia, zwane również „Zadaniami”: ZADANIE I – Modernizacja następujących ulic: ul. Wielkiego Księcia Witolda, ul. Laury, ul. Osiedlowej oraz ul. Wodnej w Bielsku-Białej, ZADANIE II – Modernizacja ul. Konwaliowej, ul. Karola Miarki oraz ul. Podgórze w Bielsku – Białej

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 472 60 10 , fax. 33 497 96 35
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  ul. Michała Grażyńskiego 10
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 472 60 10, fax. 33 497 96 35
  REGON: 70493318000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja wybranych ulic na terenie rad osiedli w Bielsku – Białej, z podziałem na 2 części zamówienia, zwane również „Zadaniami”: ZADANIE I – Modernizacja następujących ulic: ul. Wielkiego Księcia Witolda, ul. Laury, ul. Osiedlowej oraz ul. Wodnej w Bielsku-Białej, ZADANIE II – Modernizacja ul. Konwaliowej, ul. Karola Miarki oraz ul. Podgórze w Bielsku – Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na dwie części, zwane również „Zadaniami”. ZADANIE I obejmuje w szczególności: a.) w ramach modernizacji ul. Wielkiego Księcia Witolda: - wykonanie warstwy profilującej i ścieralnej z betonu asfaltowego; - wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego; b.) w ramach modernizacji ul. Laury: - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego; - wykonanie regulacji urządzeń; - wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego; oraz miejscowo: - korytowanie na głębokość 70 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; - wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; c.) w ramach modernizacji ul. Osiedlowej: - korytowanie na głębokość 56 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; - wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego; - regulacja urządzeń podziemnych; - wykonanie chodników z kostki betonowej; d.) w ramach modernizacji ul. Wodnej: - korytowanie na głębokość 50 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego; - wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego; - wymiana wpustów ulicznych; - regulacja urządzeń podziemnych. ZADANIE II obejmuje w szczególności: a.) w ramach modernizacji ul. Konwaliowej: - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; - ułożenie krawężników betonowych; - wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej; - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; - wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego; - regulacja urządzeń podziemnych; b.) w ramach modernizacji ul. Karola Miarki: - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; - ułożenie krawężników betonowych; - wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej; - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; - regulacja urządzeń podziemnych; c.) w ramach modernizacji ul. Podgórze: - ułożenie krawężników betonowych; - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; - regulacja urządzeń podziemnych; Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III – V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: • 2600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100) - dla Zadania I; • 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) - dla Zadania II.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe wymagane dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach