Przetargi.pl
„Modernizacja systemu odwadniania – zabudowa kabli elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6kV do szybu i w szybie Staszic, rozbudowa kanałów kablowych od rozdzielni głównej 6kV do szybu Staszic oraz modernizacja pól kablowych w rozdzielni głównej 6kV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja systemu odwadniania – zabudowa kabli elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6kV do szybu i w szybie Staszic, rozbudowa kanałów kablowych od rozdzielni głównej 6kV do szybu Staszic oraz modernizacja pól kablowych w rozdzielni głównej 6kV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : 1.1 Wykonanie oraz oddanie do ruchu czterech linii kablowych: • linia kablowa 6kV o przekroju 3x185mm2 na trasie: od rozdzielni głównej 6kV na powierzchni, szybem Staszic, do rozdzielni 6kV na poz. 250m a następnie od rozdzielni 6kV na poz. 250m, szybem Staszic do rozdzielni 6kV na poz. 774m, • linia kablowa 6kV o przekroju 3x185mm2 na trasie: od rozdzielni głównej 6kV na powierzchni, szybem Staszic, do rozdzielni 6kV na poz. 372m a następnie od rozdzielni 6kV na poz. 372m, szybem Staszic do rozdzielni 6kV na poz. 774m, • linia kablowa 6kV o przekroju 3x185mm2 na trasie: od rozdzielni głównej 6kV na powierzchni, szybem Staszic, do rozdzielni 6kV na poz. 774m, • linia kablowa sygnalizacyjna o przekroju żył 35x1,5mm2+1,5mm2 w szybie Staszic od zrębu do poziomu 585m Kable do wykonania przedmiotowych linii kablowych dostarcza Zamawiający. Prace związane z zabudową linii kablowych w szybie „Staszic” Wykonawca będzie mógł realizować od 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2020r. 1.2 Modernizacja trzech pól średniego napięcia w rozdzielni głównej 6 kV na powierzchni w zakresie: • wymiany aparatury obwodów pierwotnych, • zabudowy sterownika polowego, • wymiany aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej i zabezpieczeniowej, • wykonania instalacji przeciwporażeniowej. 1.3 Budowa kanału kablowego dla linii kablowych elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6 kV na powierzchni do szybu „Staszic” 1.4 Wykonanie dokumentacji technicznych powykonawczych w tym geodezyjnej wprowadzonych zmian oraz opracowanie dodatków i kart zmian do szybu Staszic i rozdzielń średniego napięcia na powierzchni i w wyrobiskach objętych zakresem realizacji przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych lub e-gwarancji bankowej d) gwarancjach ubezpieczeniowych lub e- gwarancji ubezpieczeniowej e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach