Przetargi.pl
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie – Etap III

Gmina Żnin ogłasza przetarg

 • Adres: 88400 Żnin, ul. 700-lecia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 031 301 , fax. 523 031 103
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żnin
  ul. 700-lecia 39
  88400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 031 301, fax. 523 031 103
  REGON: 9235122200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umznin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie – Etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowano przebudowę pomieszczeń przedszkola, podczas której wykonane zostaną prace mające na celu poprawę stanu technicznego obiektu. Prace budowlane prowadzone będą w całym budynku (piwnica, parter, piętro). W wyniku prac istniejące przedszkole zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - przed budynkiem projektuje się pochylnię dla osób niepełnosprawnych, na parterze salę zajęć z toaletą oraz ogólnodostępną toaletę dostosowaną pod kątem osób niepełnosprawnych. Kolejną istotną zmianą jest polepszenie warunków ewakuacji, do czego w znacznym stopniu przyczyni się wyposażenie klatki schodowej (bocznej) w okno służące do usuwania dymu. Opis rozwiązań budowlanych  wprowadzenie zmian w układzie ścian działowych w celu dostosowania budynku do nowego układu funkcjonalnego – wyburzenie części ścian działowych, wykonanie nowych ścian murowanych, wykonanie zamurowań (wykończone tynkiem cem -wap, szpachlowane gładzią gipsową, malowane farbami emulsyjnymi);  skucie i demontaż warstw podłogowych aż do izolacji i wykonanie nowych okładzin podłogowych;  wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych związanych z powiększeniem istniejących otworów drzwiowych bądź wykonaniem nowych otworów w istniejących ścianach (nadproża, obramowania otworów drzwiowych zgodnie z częścią konstrukcyjną niniejszego opracowania);  wydzielenie ogólnodostępnej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szatni dla dzieci na parterze;  uzupełnienie tynków w miejscach zamurowań oraz w miejscach uszkodzeń i wyburzeń;  szpachlowanie gładzią gipsową ścian i sufitów;  malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,  wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach, w których rozprowadzana będzie instalacja sanitarna do pomieszczeń kondygnacji wyższej (lokalizacja sufitów podwieszanych zgodnie z opracowaniem graficznym niniejszej dokumentacji projektowej);  wymiana drzwi wewnętrznych;  wymiana osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach;  montaż małej windy gastronomicznej;  wymiana okna na klatce schodowej bocznej w celu dostosowania jej do wymogów bezpieczeństwa pożarowego;  wykonanie przed wejściem głównym do budynku pochylni dla osób niepełnosprawnych. Podstawowe dane dotyczące istniejącego obiektu: - Powierzchnia użytkowa – ok. 907,00 m2 - Powierzchnia zabudowy – ok. 512,00 m2 - Kubatura brutto – ok. 4200,0 m3 - Wysokość budynku – ok. 8 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł.Pozostałe uwarunkowania dot. wadium zostały zawarte w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną