Przetargi.pl
Modernizacja Pracowni Techniki Dentystycznej w pomieszczeniach nr 1/18 do 1/22 w budynku Szkoły Policealnej Medycznej, ul. Stawowa 24, 50-018 Wrocław

Szkoła Policealna Medyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 50-018 Wrocław, ul. Stawowa 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 344-28-77 , fax. 0-71 343-85-92
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policealna Medyczna
  ul. Stawowa 24 24
  50-018 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 344-28-77, fax. 0-71 343-85-92
  REGON: 00029793900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.farmadent.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Pracowni Techniki Dentystycznej w pomieszczeniach nr 1/18 do 1/22 w budynku Szkoły Policealnej Medycznej, ul. Stawowa 24, 50-018 Wrocław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem opracowania jest modernizacja Pracowni Techniki Dentystycznej znajdującej się na pierwszym piętrze w czynnym budynku szkolnym. W ramach tej modernizacji zostaną wykonane następujące roboty: 1. Roboty ogólnobudowlane: - Demontaż całe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI OBJĘTYCH NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM ORAZ NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UPZP. Dokumenty: 1. Oświadczenia z art. 22 Pzp - załącznik nr 4 i załącznik nr 5. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Gdy oferta podpisana zostanie przez inną osobę w wyniku udzielonego pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osobę (osoby) do tego upoważnioną. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B. POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NIEZBĘDNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, tj. wykazanie się w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 należycie wykonaną robotę podobną, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za robotę podobną uważa się: Robotę o wartości brutto nie mniejszej niż oferowana w niniejszym postępowaniu. Dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i opłacają składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób, Dokumenty: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - załącznik nr 6 do SIWZ 2. Dokument(-y) potwierdzający(-e), że robota(-y) została(-y) wykonane należycie 3 . Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 7 do SIWZ. 4. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i opłacaniu składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób, C. ZNAJDOWANIE SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA, tj. 1) udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 70 % oferowanej wartości brutto 2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę: min. 200 000,00 zł Dokumenty: 1. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się metodą zero - jedynkową na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 1.A.2, 1.A.4, 1.A.5, niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) pkt 1.A.3, niniejszego rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. c) Dokumenty, o których mowa w pkt a) 1) i 2) oraz w pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt a) 3) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 2c stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.A.2-5, pkt 1.B.2, pkt 1.C.1-2 niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI OBJĘTYCH NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM ORAZ NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UPZP. Dokumenty: 1. Oświadczenia z art. 22 Pzp - załącznik nr 4 i załącznik nr 5. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Gdy oferta podpisana zostanie przez inną osobę w wyniku udzielonego pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osobę (osoby) do tego upoważnioną. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B. POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NIEZBĘDNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, tj. wykazanie się w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 należycie wykonaną robotę podobną, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za robotę podobną uważa się: Robotę o wartości brutto nie mniejszej niż oferowana w niniejszym postępowaniu. Dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i opłacają składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób, Dokumenty: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - załącznik nr 6 do SIWZ 2. Dokument(-y) potwierdzający(-e), że robota(-y) została(-y) wykonane należycie 3 . Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik Nr 7 do SIWZ. 4. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i opłacaniu składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób, C. ZNAJDOWANIE SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE ZAMÓWIENIA, tj. 1) udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 70 % oferowanej wartości brutto 2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę: min. 200 000,00 zł Dokumenty: 1. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się metodą zero - jedynkową na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 1.A.2, 1.A.4, 1.A.5, niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) pkt 1.A.3, niniejszego rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. c) Dokumenty, o których mowa w pkt a) 1) i 2) oraz w pkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt a) 3) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 2c stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.A.2-5, pkt 1.B.2, pkt 1.C.1-2 niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.farmadent.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach