Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z przeznaczeniem na pracownię cukierniczą

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J.Siestrzyńskiego w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 620 82 31 , fax. 58 620 82 31
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J.Siestrzyńskiego w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 279
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 620 82 31, fax. 58 620 82 31
  REGON: 20754000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.osw2wejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z przeznaczeniem na pracownię cukierniczą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie z przeznaczeniem na pracownię cukierniczą. Roboty obejmują remont i adaptację trzech pomieszczeń oraz części korytarza w budynku nr 1. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniach jadalni: a) rozebranie ścian z transportem i utylizacją gruzu , b) wykonanie przesklepienia, obudowa przesklepienia płytą g-k ogniochronną c) gładzie z gipsu szpachlowego, d) dostawa i montaż drzwi w profilach ALU dwuskrzydłowych z naświetlem oraz obróbka osadzonych drzwi wraz z malowaniem e) montaż listwy maskującej posadzkowej z profili aluminiowych. 2) roboty ogólnobudowlane w sali praktyk nr 1: a) demontaż kraty drzwiowej, b) rozebranie ścian z transportem i utylizacją gruzu, c) rozebranie posadzki PCV wraz z warstwą wyrównawczą i utylizacją, d) przebicie otworów w ścianach – 3 szt, e) wykonanie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych, f) montaż listwy maskującej posadzkowej z profili aluminiowych, g) wykonanie przesklepienia, obudowa przesklepienia płytą g-k ogniochronną, h) uzupełnienie tynków cem.-wap. ścian, i) licowanie ścian płytkami 20x30 cm, j) gładzie z gipsu szpachlowego ścian i stropów, k) okładziny g-k na rusztach metalowych stropów, l) klapa rewizyjna w suficie g-k, m) zeskrobanie i zmycie starej farby m) gruntowanie i malowanie ścian i sufitów n) malowanie farbami ftalowymi stolarki drzwiowej 3) roboty sanitarne w sali praktyk nr 1: a) rurociągi z rur PEX 16x2 w otulinie z pianki wraz z wykuciem bruzd i niezbędnych otworów , b) rurociągi z rur PEX 20x2 w otulinie z pianki wraz z wykuciem bruzd i niezbędnych otworów, c) podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej – 8 szt, d) montaż zaworów przelotowych 15 mm (dostarczonych przez Zamawiającego) – 8 szt, e) montaż rurociągów kanalizacyjnych PCV 75 mm, f) montaż rurociągów kanalizacyjnych rurociągi kanalizacyjne PCV 50 mm, g) wpięcia do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, h) montaż zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej stojących i baterii na stołach roboczych – zlewozmywaki, baterie i stoły dostarczone przez Zamawiającego Inwestora – 4 kpl, i) okładziny ciągów kuchennych płytami HPL 4) roboty ogólnobudowlane i sanitarne w sali praktyk nr 2: a) rozebranie posadzki PCV wraz z warstwą wyrównawczą i utylizacją b) demontaż i ponowny montaż krat stalowych , c) wykonanie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych , d) licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm, e) gładzie z gipsu szpachlowego gr. 5 mm ścian i stropów , f) osadzenie kratki wentylacyjnej, g) wymiana drzwi wewnętrznych w profilach ALU, h) zeskrobanie i zmycie starej farby i) gruntowanie ścian i sufitów – 115,57 m2 j) malowanie sufitów i ścian, k) demontaż i ponowny montaż 4 grzejników stalowych. 5) roboty ogólnobudowlane i sanitarne w korytarzu: a) rozebranie posadzki PCV wraz z warstwą wyrównawczą i utylizacją , b) wykonanie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych , c) montaż listew posadzkowych z profili aluminiowych. d) licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x30 cm e) gładzie z gipsu szpachlowego gr. 5 mm ścian, f) gładzie z gipsu szpachlowego gr. 5 mm stropów , g) zeskrobanie i zmycie starej farby , h) gruntowanie ścian i sufitów i) malowanie sufitów i ścian, j) malowanie farbami ftalowymi stolarki drzwiowej i okiennej. 6) przebudowa instalacji elektrycznej pracowni a) wykonanie instalacji zasilania WLZ dla tablicy rozdzielczej pracowni b) montaż tablicy rozdzielczej pracowni wraz z wyposażeniem c) wykonanie instalacji siłowej kuchenek i pieców pracowni d) instalacja gniazd pracowni e) instalacja oświetlenia pracowni f) instalacja gniazd teletechnicznych pracowni g) instalacja oświetlenia ciągu komunikacyjnego 7) wykonanie instalacji wyciągowej pracowni gastronomicznej a) montaż okapów dostarczonych przez zamawiającego nad stanowiskami b) wykonanie przebić przez ściany i stropy c) montaż wyciągu z rur, kształtek i przepustnic 250mm i 315mm d) podłączenie okapów pod przygotowany wyciąg e) montaż wentylatora wyciągowego na poddaszu f) wykonanie przebicia i wprowadzenie kanału do komina g) podłączenie wentylatora do gniazda zasilania h) uziemienie metalowych kanałów i okapów i) montaż regulatora obrotów wentylatora
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach