Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń Centrum Edukacji Technicznej w budynku E przy ul. Racławickiej w Koszalinie

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 00000170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń Centrum Edukacji Technicznej w budynku E przy ul. Racławickiej w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja pomieszczeń Centrum Edukacji Technicznej w budynku E przy ul. Racławickiej w Koszalinie w zakresie określonym w: A) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, B) Projekcie budowlanym C) przedmiarach robót D) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Dokumentacja techniczna z pkt B-D stanowi Załącznik Nr 2 Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV:45450000-6; 45310000-3 2. Zakres robót obejmuje: Wykonanie modernizacji pomieszczenia Centrum Edukacji Technicznej w budynku E przy ul. Racławickiej Koszalinie. Wykonanie robót ma na celu przystosowanie pomieszczeń objętych modernizacją do pełnienia funkcji laboratoriów zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez wymianę i dostosowanie instalacji do nowych potrzeb, wymianę i naprawę elementów wykończenia wnętrz (tynki, okładziny ścienne, posadzki, malowanie) z częściową likwidacją ścian działowych. W zakres robót wchodzi: -Wykonanie rozbiórek ścian działowych, demontaż wymienianej stolarki drzwiowej, rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych, rozebranie okładzin ceramicznych ścian. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i sanitarnych w zakresie wynikającym z załączonych przedmiarów. -Naprawa tynków w pomieszczeniach łącznie ze skrobaniem farb, wykonaniem przecierek w koniecznym zakresie i wykonaniem gładzi gipsowych na całości ścian. Wykonanie okładzin belek płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu metalowym i ścianki działowej (zamknięcie otworu drzwiowego) z ociepleniem wełną mineralną grubości 5 cm w układzie 2xpłyta g-k. gr. 12,5mm/stelaż/2xpłyta g-k. gr. 12,5mm. -Skucie starych okładzin ceramicznych ścian i wykonanie nowych z płytek 20x25cm w kolorach jasnych do uzgodnienia na etapie realizacji, we wskazanych miejscach, w zakresie wynikającym z przedmiaru robót. Przed wykonaniem nowych okładzin należy wykonać hydroizolację z elastycznej masy uszczelniającej. -Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek z dostarczeniem belek stalowych dwuteowych 2x160PE o długości 3,60 zgodnie z opisem w załączonym projekcie budowlanym. -Montaż bram dwuskrzydłowych z ościeżnicami z naprawą tynków zewnętrznych i wewnętrznych po osadzeniu bram. Bramy rozwierane z blachy ocynkowanej powlekanej farbami poliestrowymi, dwuskrzydłowe o wym. 3,30x3,60m i 3,00x3,00 ocieplane termoizolacyjną pianką poliuretanową do współczynnika przenikania U=1,7 W/m2xK, z drzwiami przejściowymi w skrzydle bramy większej, z systemami uszczelnień na całym obwodzie bram, kolor RAL 7040 -Naprawa istniejących podłoży oraz ich uzupełnienie w miejscach po rozebraniu ścian. Wykonanie nowej posadzki epoksydowej barwionej w kolorze RAL 7031, antypoślizgowej. -Montaż drzwi PCV wewnętrznych dwuskrzydłowych, główne skrzydło o szerokości w świetle przejścia 90cm, nieprzeziernych, wyposażonych w dwa zamki patentowe i samozamykacz. Drzwi wykonać w kolorze RAL 7040. -Malowanie pomieszczeń, dwukrotne z gruntowaniem, farbą akrylową. Sufity w kolorze białym, ściany kolorze RAL 9001. -Wykonanie nowych instalacji sanitarnych w zakresie wynikającym z załączonych przedmiarów i wskazań Zamawiającego. -Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w zakresie wynikającym z załączonych przedmiarów i wskazań Zamawiającego. Istniejące instalacje elektryczne należy usunąć, urządzenia elektryczne należy zdemontować. Zdemontowane urządzenia należy położyć we wskazane miejsce. Rozdzielnice należy wyposażyć w aparaty zgodnie z opisem w przedmiarze robót w kosztorysie. Rozdzielnicę należy zasilić z istniejącego kabla YAKY 4x35mm2. W przyległym pomieszczeniu Hartowni, w skrzynce SBi rozdzielni żeliwnej należy wymienić (na nowe) trzy porcelanowe podstawy bezpiecznikowe 100A i trzy bezpieczniki 80A. Do rozdzielnicy należy przyłączyć gniazda i obwody oświetleniowe zgodnie z opisem, przedmiarem w kosztorysie. Należy stosować przewody miedziane 750V. Stosować oprawy oświetleniowe 4x36W (8szt.) z rastrem parabolicznym (poprzeczki i odbłyśnik z wybłyszczonego aluminium, statecznik elektroniczny), temperatura barwowa źródeł światła min. 2500oK. Wysokość zawieszenia opraw oświetleniowych od posadzki to 3, 1 m. Należy stosować systemowe zwieszaki przynależne do opraw oświetleniowych z możliwością szerokiej regulacji wysokości ich zawieszenia. Gniazda p/t 230V należy wykonać, jako dwu, pięcio i czterokrotne (nie podwójne) w ramkach ozdobnych i montować w przelotowych puszkach instalacyjnych wielokrotnych. Instalacje gniazd wtyczkowych i oświetlenia należy wykonać, jako p/t. Przewody na suficie do lamp oświetleniowych ułożyć n/t na uchwytach mocujących. Do pomieszczenia należy ze wskazanego miejsca pod sufitem korytarza ułożyć dwie skrętki kat.6 i przyłączyć w remontowanym pomieszczeniu do p/t gniazda 2xRJ45. W pomieszczeniu na całej długości ściany nad tablicą główną i bramą zewnętrzną, należy ułożyć metalowe koryto perforowane o szerokości 200mm. Od tablicy głównej do metalowego koryta należy ułożyć dwudzielne koryto PCV 200x100 (białe) z pokrywą. Nad rozdzielnicą ułożyć systemowy daszek z PCV łączący rozdzielnicę i kanał PCV. W pomieszczeniu należy zainstalować systemową lokalną szynę uziemiającą. Na zewnątrz pomieszczenia przy ścianie budynku należy wykonać uziom o R < 5 Ohm. Do lokalnej szyny uziemiającej należy przyłączyć wykonany uziom, istniejące uziemienie doprowadzone z budynku a także uziemienie rozdzielni głównej (do wykonania). Należy wykonać wydzieloną instalację zasilającą przepływowy ogrzewacze wody. Zasilanie doprowadzić z instalowanej tablicy elektrycznej pomieszczenia. Rodzaj i przekrój przewodów zasilających a także zabezpieczenia w tablicy, należy zastosować zgodnie z instrukcją (DTR) zamontowanych (zastosowanych) ogrzewaczy. Dodatkowo w obwodzie zasilającym ogrzewaczy wody należy zastosować zabezpieczenie różnicowoprądowe. Jeżeli ogrzewacz zasilany jest poprzez wtyczkę 230V, należy w pobliżu umywalki przewidzieć dodatkowe dedykowane gniazdo zasilające 230V o IP min.44. Po pracach instalacyjnych należy wykonać badania instalacji elektrycznej wg PN-IEC 60364-6-61 w tym sprawdzające pomiary ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary izolacji. W zmodernizowanych pomieszczeniach zgodnie z aktualną normą należy wykonać pomiary oświetlenia. Jako formę rozliczenia przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe, płatne jednorazowo, na podstawie faktury za wykonanie całości przedmiotu umowy. 3. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy - Prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz. U. nr 92, poz.881 z późn. zmianami) oraz wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację właściwości użytkowych, niezbędne atesty, aprobaty techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów) równoważnych, tj. o parametrach równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wymaganych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp. Ponadto, w związku z art.30 ust.4 i 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót stanowiących przedmiot zamówienia. 4. Zamawiający wymaga udzielenia min.36 max 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót) 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia przez wykonawcę jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny z Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa wadium na kwotę: 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas gwarancji w miesiącach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach