Przetargi.pl
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 26-628-88
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 18 26-628-88
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w Krościenku n/D na odcinku od km 0+204,8 (od ul. Zdrojowej) do km 1+774,4 (do granicy ze Szczawnicą) oraz w Szczawnicy na odcinku od km 1+835,81 do km 3+295,76 (ul. Główna). 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica obejmuje w szczególności: 1) w Krościenku n/D na odcinku od km 0+204,8 do km 1+774,4: a) rozbudowę jezdni, b) budowę ścieżki rowerowej, c) rozbudowę chodników, d) budowę zatok autobusowych, e) budowę miejsc postojowych, f) rozbudowę poboczy, g) budowę urządzeń zabezpieczających migrację płazów, h) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, i) przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, j) przebudowę ogrodzeń k) rozbudowę odwodnienia drogowego: l) przebudowę kanalizacji deszczowej, m) budowę wylotów kanalizacji deszczowej, n) przebudowę rowów przydrożnych, o) remont obiektu mostowego, p) przebudowę przepustów pod zjazdami, q) budowę korytek ściekowych r) przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, s) remont kładki dla pieszych, t) budowę odpływu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem W5; 2) w Szczawnicy na odcinku od km 1+835,81 do km 3+295,76: a) przebudowę oświetlenia ulicznego, b) elementy bezpieczeństwa – słupki uliczne, c) oznakowanie pionowe i poziome.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 80 000,00 zł, słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych. 3. Wadium wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji ani uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa rozdziale XXI ust.4 siwz (art.86 ust.5 ustawy – Prawo zamówień publicznych), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust.1, składa każdy z Wykonawców odrębnie. 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust.1-4 (art.22a ustawy), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Na ofertę składa się wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem formularz oferty (wg Załącznika nr 4 do siwz). 7. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg Załącznika nr 13 do siwz), jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; 3) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach