Przetargi.pl
Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa ogłasza przetarg

 • Adres: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 62
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 8368103, 8773874 , fax. 8368061
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa
  ul. Jana Kazimierza 62 62
  01-248 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 8368103, 8773874, fax. 8368061
  REGON: 01095607300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest remont i rozbudowa nabrzeża portowego w ramach zadania pn. Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji wodociągowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 366 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być opatrzona wadium w wysokości 50 000,00 zł. słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmw.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach