Przetargi.pl
„Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sulejówku – budowa dodatkowego zasilania eNN z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II”

Miasto Sulejówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7606230 , fax. 22 7606213
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Sulejówek
  ul. Dworcowa 55
  05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie
  tel. 22 7606230, fax. 22 7606213
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejowek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sulejówku – budowa dodatkowego zasilania eNN z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie oraz przeprowadzenie rozruchu elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 200 kWp. Instalacji wykonana zostanie na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, położonej przy ul. Poligonowej w Sulejówku, dz. nr ew. 1/1, obręb 27, Powiat Miński, Gmina Sulejówek, eksploatowanej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku. W zakres prac przewidzianych projektem pozostaje również wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków (w celu przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej oraz monitorowania mocy pobieranych i produkowanych w oczyszczalni ścieków). 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje Program Funkcjonalno-Użytkowy pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania majątkiem sieciowym Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku”, wykonany przez mgr inż. Michała Jeziorka oraz mgr inż. Wacława Niedziałka, stanowiący załączniku nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 22.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. SIWZ: 1) Ppkt. 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach