Przetargi.pl
Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy wraz z instalacją wewnętrzną gazu i przyłączem gazowym.

Wójt Gminy Łubniany ogłasza przetarg

 • Adres: 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 077 4270533 , fax. 077 4215024
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Łubniany
  ul. Opolska 104 104
  46-024 Łubniany
  tel. 077 4270533, fax. 077 4215024
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubniany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy wraz z instalacją wewnętrzną gazu i przyłączem gazowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową z kotłami naściennymi kondensacyjnymi. Znamionowa moc cieplna kotłów przy parametrach czynnika grzewczego wody 80/60 C, Q=360 kW. Każdy z kotłów zostanie podłączony do
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453310006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium - 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. modernizacja, remont lub budowa kotłowni gazowych). Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 400 000,00 zł/brutto. 5. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. W tym dysponują co najmniej osobami: jedną osobą legitymująca się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie kadry kierowniczej i pracowników, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 7. Osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 8. Wniosą wymagane wadium. 9. Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata. 10. Akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia. 2. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 5. Wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 6. Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 7. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem, aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 8. Dowód wniesienia wadium. 9. Warunki gwarancji - oświadczenie. 10. Zaakceptowany druk umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubniany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną