Przetargi.pl
Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” (BO 18/II/5; BO 19/II/16).

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Plonów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 291 79 22
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  Plonów 22/I
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 291 79 22
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” (BO 18/II/5; BO 19/II/16).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: roboty budowlane polegające na modernizacji istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt.:” Perła Pogoni-przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla”. Realizacja przedmiotu zamówienia zakłada modernizację istniejącego placu zabaw polegającej na wymianie urządzeń zabawowych, doposażenia placu zabaw oraz wymianę istniejących elementów małej architektury tj. koszy na śmieci i tablicy regulaminowej. Urządzenia do zabaw i ćwiczeń zlokalizowane będą z podziałem na grupy wiekowe oraz z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa. W obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń zastosowana będzie nawierzchnia bezpieczna, amortyzująca upadek. Zakłada się skomunikowanie placu zabaw z istniejącymi alejkami pieszymi poprzez budowę dróg utwardzonych-dojść. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ-Dokumentacja, na który składa się: ▪ projekt zagospodarowania terenu, ▪ projekt technik ochronnych drzew, ▪ rysunki, ▪ karty techniczne, ▪ inwentaryzacja drzew, ▪ BIOZ, ▪ przedmiar robót, ▪ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Położenie zabytku: - teren zespołu przypałacowo-parkowego, związany z dawnym pałacem Henryka Dietla w Sosnowcu, położony przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu, działki numer: 6885/10, 6885/11 obręb 0009. W trakcie wykonywania robót nie może dojść do uszkodzenia, zniszczenia znajdującego się w na terenie parku drzewostanu (oraz innych form roślinności) oraz istniejącej infrastruktury. Dodatkowe warunki, polegające na obowiązku: - znajdujące się na placu budowy drzewa muszą być skutecznie zabezpieczone przed uszkodzeniami – nie wolno dopuścić do uszkodzenia, osłabienia, złamania czy wyłamania poszczególnych części roślin, - roboty prowadzone w obrębie systemów korzeniowych drzew należy wykonać ręcznie, - w sytuacji odsłonięcia fragmentów systemów korzeniowych, należ jak najszybciej je zabezpieczyć (nie wolno dopuścić do sytuacji, w której nastąpi przesychanie wspomnianych systemów korzeniowych, - w trakcie trwania budowy należy wydzielić szlaki komunikacyjne (tymczasowe ciągi komunikacyjne, dla pracowników i ewentualnych pojazdów), umożliwiające poruszanie się po terenie oraz miejsca składowania materiałów, - przytoczone powyżej miejsca, powinny być zlokalizowane poza zasięgiem korzeni drzew, w odległości 1,5 m od obrysu korony, - miejsca, strefy gdzie nastąpiło ubicie ziemi, po zakończeniu robót powinny być natomiast przywrócone do poprzedniego stanu, powyższe działanie dotyczy zwłaszcza trawników. - wykonane prace nie mogą powodować zniszczenia istniejącej infrastruktury, a także elementów małej architektury, wyposażenia parku, Nawierzchnia-ciąg pieszy prowadzący na plac zabaw, powinna być wykonana: - Tworzywo- beton, kostka brukowa, - Kształt-prostokątny, krawędzie bez fazy, brzegi równe, - Kolor-utrzymanie tonacji szaro-beżowej (nawiązanie do istniejącej na terenie parku nawierzchni HanseGrand), - Parametry-zastosowanie kostki posiadającej zróżnicowaną wielkość-materiał w 3 rozmiarach. Obrzeża-ciąg pieszy prowadzący na plac zabaw: - Tworzywo- beton, kostka brukowa, - Kształt-prostokątny, krawędzie bez fazy, brzegi równe, - Kolor-utrzymanie tonacji szaro-beżowej (nawiązanie do istniejącej na terenie parku nawierzchni HanseGrand), - Parametry-na obrzeża sugeruje się zastosowanie tego samego rodzaju kostki, która tworzyć będzie powierzchnię ścieżek ale o innych parametrach (elementy o większych wymiarach niż zastosowane na ścieżkach). Wymiana koszy -sposób przytwierdzenia ich do podłoża nie może przyczynić się do zniszczenia obecnej w parku roślinności. Elementy mocujące powinny być przymocowane do gruntu za pomocą bloków betonowych o maksymalnych wymiarach 30x30x30 cm. Ogrodzenie wyznaczające zasięg placu zabaw powinno posiadać stonowaną kolorystykę, dostosowaną do istniejącej w obiekcie zieleni oraz urządzeń zabawowych. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy-Prawo Budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić pracownikom warunki pracy bezpieczne nie szkodliwe dla zdrowia i spełniające odpowiednie wymagania sanitarne. Ponadto Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń. Każda instrukcja zawierać powinna między innymi następujące informacje: 1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 2. Spis treści 3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy, numer kontaktowy i pełny adres pocztowy, 4. Gwarancje producenta 5. Wykresy i instrukcje, 6 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 7. Dane o osiągach i wielkości nominalne, 8. Instrukcje instalacyjne, 9. Procedura rozruchu, 10. Właściwa regulacja, 11. Procedury testowania 12. Zasady eksploatacji, 13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 15. Środki ostrożności, Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, informuje, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości : 4 692,42 złotych (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote, 42/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: w PKO Bank Polski SA, nr 78 1020 2313 0000 3002 0579 7826
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach