Przetargi.pl
Modernizacja instalacji krytej pływalni w Konstantynowie Łódzkim

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 2111173 , fax. 042 2111168
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Zgierska 2 2
  95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 042 2111173, fax. 042 2111168
  REGON: 00052564200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konstantynowlodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji krytej pływalni w Konstantynowie Łódzkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja krytej pływalni w Konstantynowie Łódzkim obejmująca: 1.Remont instalacji wentylacji mechanicznej 2.Odzysk ciepła ze ścieków z natrysków i wody popłucznej 3.Remont węzła co Zakres rzeczowy zadania: - Roboty związane z remontem wentylacji mechanicznej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w krytej pływalni w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75a w zakresie demontażu , montażu i uruchomienia instalacji grzewczej zasilającej nagrzewnice powietrza w zaprojektowanych centrach wentylacyjnych. - Roboty związane z odzyskiem ciepła ze ścieków z natrysków i wody popłucznej w zakresie robót betonowych i żelbetowych, wykonanie płyty fundamentowej w celu instalacji odzysku ciepła ze ścieków; montażu i robót związanych z zabudową i montażem urządzeń do odzysku ciepła; montażu instalacji technologicznej; montażu instalacji zasilania energetycznego AKP i sterowania; rozruchu instalacji odzysku ciepła. - Roboty związane z remontem węzła CO w krytej pływalni w zakresie demontażu , montażu i uruchomienia instalacji technologicznej węzła c.o., c.t., c.w.u. Szczegółowe informacje o zakresie prac do realizacji w ramach zadania określa dokumentacja techniczna. Technologia robót objętych zamówieniem i zakres rzeczowy zawarte są w dokumentacji projektowej (projekcie wykonawczym) , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, które stanowią integralną część SIWZ. Roboty budowlane, dla których niezbędne jest opróżnienie niecki basenu z wody, nie mogą trwać dłużej niż 7 dni kalendarzowych. Zamawiający przewiduje tylko1 spuszczenie wody z niecki basenowej, w terminie uzgodnionym z administratorem obiektu. W przypadku, gdy prace budowlane będą wymagały ponownego opróżnienia niecki basenowej, koszt spuszczenia i ponownego napełnienia pokrywa Wykonawca.Do zadań Wykonawcy będzie należeć również : 1) zabezpieczenie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ochrona znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Roboty budowlane będą wykonywane w sposób nie powodujący kolizji z funkcjonowaniem obiektów, 2)wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania, 3)dokumenty wymienione w ppkt 2 wraz z ich kopiami powinny być przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy i przed zabudowaniem, 4)prowadzenie dokumentacji: obmiary, rozliczenia, sprawozdania z zaawansowania robót, dokumentacja powykonawcza powinna być zgodna z wytycznymi inspektora nadzoru według wymagań określonych w projekcie, 5) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 6) zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru, a także niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i usterek, 7)doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, 8) pełna odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót, 9) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - jeśli jest wymagane przez przepisy prawa, 10) Ubezpieczenie: a) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wszelkimi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru. b) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania - odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim Nr 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005 . W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2 w kancelarii pok. 06 lub dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.konstantynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach