Przetargi.pl
"Modernizacja hali sportowej w Bogatem"

Gmina Przasnysz ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 522 709 , fax. 297 522 709
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przasnysz
  ul. Św. St. Kostki 5
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 297 522 709, fax. 297 522 709
  REGON: 54835400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przasnysz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Modernizacja hali sportowej w Bogatem"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania są prace budowlane w hali sportowej w Bogatem. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące roboty: 1) wymiana stolarki okiennej 2) wymiana stolarki drzwiowej 3) przebudowa schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych 4) wymiana lamp oświetleniowych Zamówienie realizowane jest w formie rozliczenia ryczałtowego. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Załącznik Nr 8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 9 Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej Załącznik Nr 10 Rzut schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych Załącznik Nr 11 Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (w tym użyte materiały i robocizna) – Wykonawca w złożonej ofercie określi okres gwarancji, jednak nie może być on krótszy niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. Rozwiązania równoważne: - W przypadku gdy w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, należy rozumieć, iż – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy - jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. - Użyte w dokumentach, opisujących przedmiot zamówienia, nazwy materiałów, urządzeń, jakichkolwiek innych wyrobów, produktów lub rozwiązań nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów lub rozwiązań równoważnych. - Za materiały, urządzenia, wyroby, produkty lub rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje materiały, urządzenia, wyroby, produkty lub rozwiązania o parametrach technicznych i użytkowych co najmniej nie gorszych niż parametry materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów lub rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Jako parametry techniczne i użytkowe Zamawiający rozumie cechy odnoszące się do wydajności, jakości oraz niezawodności materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów oraz rozwiązań. -W przypadku odwołania się w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do norm oraz certyfikatów Zamawiający dopuszcza normy i certyfikaty równoważne. Poprzez normę równoważną lub certyfikat równoważny Zamawiający uznaje odpowiednio normę lub certyfikat dotyczący analogicznej dziedziny merytorycznej jak norma/certyfikat wskazane w dokumentacji postępowania oraz referujący do wymagań co najmniej nie gorszych od wymagań składających się na normę/certyfikat wskazane w dokumentacji postępowania. -Wykonawca ma obowiązek przedłożyć, w toku realizacji umowy, w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do siwz), 2) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inne dokumenty, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach