Przetargi.pl
Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym

Gmina Starcza ogłasza przetarg

 • Adres: 42-261 Starcza, Gminna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (34) 3140334 , fax. (34) 3140334
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starcza
  Gminna 4
  42-261 Starcza, woj. śląskie
  tel. (34) 3140334, fax. (34) 3140334
  REGON: 15139817800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.starcza.akcessnet.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pt.: ,,Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym’’. W zakres modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Rudniku Małym wchodzi: - montaż statywu dla pomp zatapialnych – 1 komplet - montaż pomp odśrodkowych zatapialnych do ścieków – 3 sztuki - montaż dyfuzorów w adaptowanej komorze reaktora biologicznego wraz z wyposażeniem - 12 sztuk - montaż sytemu zbierania wyflotowanego osadu czynnego z osadnika wtórnego – 1 komplet - montaż wentylatora napowietrzającego do tlenowej stabilizacji osadu nadmiarowego – 1 sztuka - montaż dyfuzorów do stabilizacji osadu nadmiarowego – 16 sztuk, - remont zadaszenia osadnika stabilizacji osadu nadmiarowego – 1 komplet - montaż zestawu tlenomierza – 1 komplet - montaż rurociągów technologicznych wraz z wyposażeniem - montaż rozdzielnicy zasilającej R0 – 1 komplet - montaż rozdzielnicy sterowania centralnego R1 – 1 komplet - montaż sterowania dmuchawami R2 – 1 komplet - montaż sterowania pompami R3 – 1 komplet - montaż podestów nad reaktorem biologicznym oczyszczalni – 1 komplet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązania podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (3 dni od zamieszczenia informacji art. 86 pkt. 5 Pzp)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach