Przetargi.pl
MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady z wymianą sieci instalacji sanitarnych i elektrycznej”.

Gmina Żagań o Statusie Miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68100 Żagań, Plac Słowiański
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 771 040 , fax. 684 771 017
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żagań o Statusie Miejskim
  Plac Słowiański 17
  68100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 684 771 040, fax. 684 771 017
  REGON: 52679400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.urzadmiasta.zagan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PARKU PAŁACOWEGO W ŻAGANIU – ETAP IV : Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady z wymianą sieci instalacji sanitarnych i elektrycznej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Teren, na którym planowana jest inwestycja, zlokalizowany jest w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej, obejmuje działkę o nr ew. 799, która stanowi park przypałacowy. Obecnie teren parku jest strefą wypoczynkowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta. Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków. Obecny stan techniczny fontann włącznie z przyłączami instalacjami wodno-kanalizacyjnymi jest zły pod względem architektoniczno-wizualnym jak i funkcjonalno-użytkowym. W nawiązaniu do realizowanych obecnie prac rewitalizacyjnych kompleksu parkowo-pałacowego remonty fontann będą uzupełnieniem poprawiającym funkcjonalność i wizerunek architektoniczny parku pałacowego w Żaganiu. Odtworzenie i modernizacja fontann i urządzeń wodnych pomoże przywrócić część dawnej świetności tego miejsca i podniesie jego walory estetyczne. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pięć części i dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy odrębnie albo na jedną część, albo na kilka wybranych części (odrębnie na każdą wybraną część) albo na wszystkie części zamówienia ( odrębnie na każdą część). Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania w zakresie: część 1 - remont istniejącej „Fontanny Kamienistej” przed pałacem, część 2 - remont istniejącej „Kaskady wodnej” na zboczu fosy, część 3 - remont z rekonstrukcją „Fontanny z wazą”, część 4- remont z rekonstrukcją „Fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem”, część 5- rekonstrukcja nieistniejącej „Fontanny Kwiatowej”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający żąda wniesienia odrębnych wadiów na wybrane części przedmiotu zamówienia - o które Wykonawca ubiega się : Dla części 1 w kwocie 3 500 zł. słownie: (trzy tysiące pięćset złotych) Dla części 2 w kwocie 3 300zł. słownie: (trzy tysiące trzysta złotych) Dla części 3 w kwocie 9 900 zł. słownie: (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) Dla części 4 w kwocie 11 000 zł. słownie: (jedenaście tysięcy złotych) Dla Części 5 w kwocie 5 000 zł. słownie :(pięć tysięcy złotych) 9.2. Wadia wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadia mogą być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp ( odrębnie dla wybranych części ) : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia., c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.5. Wadia wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadia wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101. Kopie poleceń przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą (na każdą część, o którą Wykonawca ubiega się ) . 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego- na daną cześć zamówienia będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium dla danej części zamówienia (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą na daną cześć zamówienia. Zamawiający odrzuca ofertę na daną część zamówienia, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu – etap IV : remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem oraz fontann Kamienistej, Kwiatowej i Kaskady przy fosie - cześć ……( wskazać część, której dotyczy). 9.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium na dana część zamówienia. 9.12. W przypadku wniesienia wadium na daną cześć zamówienia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na daną część zamówienia- jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Odnosi się do wszystkich części zamówienia. 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust.5 pkt.2 i 4 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. – i na potwierdzenie spełnienia tych warunków złożą stosowne oświadczenia ( zał. 2 i zał. 3). 5.2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej - określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5.2.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.2.5.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu : 5.3.1. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ., Zamawiający nie stawia żadnego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy każdej części zamówienia : 1. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium na daną część zamówienia. 2. Jeżeli wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, należy złożyć wraz za ofertą stosowne pełnomocnictwo. 3. Wykonawcy, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówieniach zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu przez podpisaniem umów, poglądowych kosztorysów ofertowych wraz z harmonogramami rzeczowo-finansowymi , z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysach ofertowych składników cenotwórczych (stawka r-g w zł., Kp-koszty pośrednie w % liczone od R i S; Kz-koszty zakupu w % liczone od M, Z-zysk w % liczony od R, S, Kp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach