Przetargi.pl
Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu Popielewo gm. Połczyn – Zdrój

Powiat Świdwiński ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Mieszka I
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3650301, 3650335 , fax. 943 650 330
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świdwiński
  ul. Mieszka I 16
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3650301, 3650335, fax. 943 650 330
  REGON: 33092078800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatswidwinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu Popielewo gm. Połczyn – Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do pozyskania danych i uzupełnienia bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz zmodyfikowania istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie EGiB, w zakresie danych dotyczących: a) gruntów, w tym: - granic jednostek ewidencyjnych, - granic obrębów ewidencyjnych, - granic działek ewidencyjnych, - punktów granicznych, - użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń, - gleboznawczej klasyfikacji gruntów, b) budynków, c) obiektów trwale związanych z budynkami, d) bloków budynków, e) lokali, f) danych podmiotowych, 2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych uwag; 3) wykonanie prac polegających na aktualizacji bazy danych EGiB funkcjonującej w Starostwie Powiatowym danymi z modernizacji EGiB; 4) udział w rozpatrzeniu zarzutów zgłoszonych do danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa, tym wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków; 2. Szczegółowy zakres zamówienia, określa dokument pn.: „Warunki techniczne MEGiB” wraz z załącznikami - Załącznik nr 1 stanowiący załącznik do niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126). 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: o których mowa w Punkt L ust 4 a), niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach