Przetargi.pl
Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu – etap IV

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Plac Jagielloński 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
  Plac Jagielloński 15
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  REGON: 000741720
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu – etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa infrastruktury dużej sceny Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu poprzez modernizacje małej i dużej sceny obrotowej. Modernizacja będzie obejmować:1) Demontaż obecnego układu napędowego2) Zamontowanie napędu zębatkowego, łańcuchowego bądź innego napędu o działaniu bezpośrednim, bez konieczności stosowania lin lub napędów ciernych wraz z motoreduktorem zasilanym z falownika z opcją pozycjonowania z dokładnością do 5mm na obwodzie sceny.3) Wymiana łożysk kół jezdnych.4) Wykonanie nowego systemu sterowania sceną obrotową. Napęd zasilany z falownika. 5) Uruchomienie, szkolenie personelu, przekazanie instrukcji obsługi.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej nazywany PFU) który stanowi załącznik nr 11
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45350000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach