Przetargi.pl
MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU KUJAWY–STRZELECZKI

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU KUJAWY–STRZELECZKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Kujawy–Strzeleczki zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.11.00.00-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Kujawy–Strzeleczki. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem: a) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, b) oznakowanie terenu budowy, c) wykonanie robót pomiarowych – obiekt liniowy, d) mechaniczną ścinkę drzew wraz z wywiezieniem karpiny, gałęzi oraz dłużyc, e) mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, f) mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw kamiennych, g) rozebranie przepustów rurowych betonowych, ścian czołowych przepustów wraz z ławami betonowymi, h) demontaż znaków drogowych i słupków stalowych z odwiezieniem na bazę zamawiającego, i) wykonanie robót ziemnych – roboty w korpusie drogowym, odtworzenie rowów, oczyszczenie dna i skarp rowów z namułu, plantowanie skarp i dna rowów, j) wykonanie robót naprawczych ścian i sklepienia przepustu drogowego wraz z montażem wlotów/wylotów prefabrykowanych C30/37, k) wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, l) wykonanie warstwy odsączającej jezdni – grubości 10 cm, m) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – grubości po zagęszczeniu 25 cm, n) stabilizację podłoża cementem w ilości 25 kg/m2 – grubości 15 cm, o) mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej pod warstwę podbudowy zasadniczej z AC, p) wykonanie podbudowy z AC22P – grubości po zagęszczeniu 8 cm, q) mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne, r) wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne – ułożenie geosiatki, s) ułożenie warstwy wiążącej z AC16W – grubości 6 cm po zagęszczeniu, t) ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S – grubości 4 cm po zagęszczeniu, u) mechaniczną ścinkę oraz umocnieniu destruktem asfaltowym poboczy drogowych grubości 15 cm, v) formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dowozu, w) wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP K-2, SN8, fi 50 cm, z wykonaniem fundamentowych ław żwirowych, warstwą odsączającą, zasypką z gruntu budowlanego, x) wykonanie nawierzchni zjazdów z destruktu asfaltowego, y) wykonanie obruku ścian czołowych przepustów, skarp, przekopów i nasypów kostką granitową 9x11 cm ułożoną na geowłókninie i podbudowie betonowej, z) umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi – grubości 10 cm, aa) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – barier, ab) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ac) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, ad) uprzątnięcie terenu robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 22.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do SIWZ) powinny być złożone: 1) kosztorys ofertowy – na załączniku nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 1 w formie oryginału – na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 1, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.6 punkt I.2 należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach