Przetargi.pl
Modernizacja drogi publicznej nr K420108 (ul. Piłsudskiego) w Poroninie w km 0+000 – 1+100.

Gmina Poronin ogłasza przetarg

 • Adres: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 074 112 , fax. 182 074 192
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poronin
  ul. Józefa Piłsudskiego 5
  34-520 Poronin, woj. małopolskie
  tel. 182 074 112, fax. 182 074 192
  REGON: 49189263000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poronin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi publicznej nr K420108 (ul. Piłsudskiego) w Poroninie w km 0+000 – 1+100.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację drogi publicznej nr K420108 (ul. Piłsudskiego) w Poroninie w km 0+000 – 1+100. Zakres robót obejmuje: a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych b) roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm c) roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km (materiał zamawiającego) d) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm e) warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,0 m f) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm g) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub na- wierzchni betonowej/bitumicznej h) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 16W i) warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne siatka wzmacniająca 100kN wraz z zakotwieniem j) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych i krat istniejących k) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych l) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z zjazdami - AC11S.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony kosztorys - przedmiar robót, ewentualnie pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach