Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej relacji Paulinowo-Siennica gmina Nasielsk

Gmina Nasielsk ogłasza przetarg

 • Adres: 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6933000 , fax. 023 6912470
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nasielsk
  ul. Elektronowa 3 3
  05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6933000, fax. 023 6912470
  REGON: 00052849790913
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasielsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej relacji Paulinowo-Siennica gmina Nasielsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej relacji Paulinowo - Siennica gm. Nasielsk, w tym: - Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na dł. 850 m, - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 903 m3, - Plantowanie skarp i dna wykopów - 2550 m2, - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 4250 m2, - Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka optymalna 0/63 warstwa dolna - 4250 m2, - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - 4250 m2, - Przepusty rurowe pod drogami - 12m, - Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe - 67 m, - Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - 30 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 5 000,00 zł w terminie do dnia 29.07.2011 r. godz. 1000.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umnasielsk.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach