Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej nr 108126L w miejscowości Głodno (działka nr ewid. 445) – Niedźwiada Mała (działka nr ewid.23), długość 1505mb.

Gmina Łaziska ogłasza przetarg

 • Adres: 24335 Łaziska, Łaziska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 827 69 20 , fax. 81 827 69 36
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łaziska
  Łaziska 76
  24335 Łaziska, woj. lubelskie
  tel. 81 827 69 20, fax. 81 827 69 36
  REGON: 43101963200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej nr 108126L w miejscowości Głodno (działka nr ewid. 445) – Niedźwiada Mała (działka nr ewid.23), długość 1505mb.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej nr 108126L w miejscowości Głodno (działka nr ewid. 445) – Niedźwiada Mała (działka nr ewid.23), długość 1505mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) – załącznik nr 1 do SIWZ; - kopia mapy ewidencyjnej z lokalizacją planowanej inwestycji – załącznik nr 1A do SIWZ - (pomocniczo) Przedmiar robót – załącznik nr 2 do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach