Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sochy.

Gmina Zwierzyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 22-470 Zwierzyniec, Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6872011 w. 37 , fax. 084 6872011
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zwierzyniec
  Rynek 1 1
  22-470 Zwierzyniec, woj. lubelskie
  tel. 084 6872011 w. 37, fax. 084 6872011
  REGON: 95036871800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwierzyniec.netbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sochy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja istniejącej drogi nieurządzonej, gruntowej obsługującej ruch w zabudowie indywidualnej oraz stanowiącą dojazd do terenów rolnych. Odcinek drogi maksymalnie wpisano w istniejącą drogę gruntową. Włączenie się drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 2947L. Na włączeniu drogi szerokość wynosi 5,50 m. Włączenie wyokrąglono łukami o promieniu R=5,0 m i R=6,0 m. W km 0+000,00 do km 0+020,00 obustronne ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych, natomiast w km 0+020,00 do km 0+060,00 zaprojektowano prawostronne ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. - długość - 200,00 mb - szerokość jezdni: w km 0+000,00 - 0+020,00 - 5,50 m; w km 0+020,00 - 0+200,00 - 3,50 m - spadek poprzeczny - i=2% Oś trasy w planie wyznaczają odcinki proste wyokrąglone łukiem: W1 km 0+033,25 Ł=19,90 R=16 T=9,30 B=2,40 Konstrukcja nawierzchni drogi: Podwójne powierzchniowe utrwalenie 15 cm podbudowa z tłucznia kamiennego, 10 cm warstwa odsączająca z piasku, korytko ściekowe 60x50x15, Odwodnienie powierzchniowe. Ilość i rodzaj według załączonych do SIWZ kosztorysu ofertowego, SST oraz projektu budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: - nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwierzyniec.netbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach