Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin – Dąbrowa (II etap)

Urząd Gminy w Karsinie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-440 Karsin, ul. Długa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 873 322 , fax. 586 873 120
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Karsinie
  ul. Długa 222
  83-440 Karsin, woj. pomorskie
  tel. 586 873 322, fax. 586 873 120
  REGON: 53966700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karsin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin – Dąbrowa (II etap)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 207029G na odcinku Karsin - Dąbrowa o długości łącznej 0,5 km i szerokości jezdni 5,0 m na działce nr 673 Obręb Karsin gm. Karsin stanowiących własność Gminy Karsin. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na: a) Mechanicznym równaniu terenu. b) Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm po zagęszczeniu. c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej. d) Skropienie istniejącej nawierzchni drogowej asfaltem. e) Wykonaniu warstwy wiążącej asfaltowej o grubości 4cm (po zagęszczeniu) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych. f) Wykonaniu warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości 3cm (po zagęszczeniu) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych. g) Pobocza obustronnie utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m z każdej strony jezdni. h) Wykonanie spływów wody opadowej poza teren drogi. 2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45 23 31 20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg. 3. Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w przedmiarach robót i dodatkowych opisach. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, 5. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 6. Tam, gdzie na rysunkach, dokumentacji lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 7. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. 8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.000,00 zł. (Słownie: cztery tysiące złotych). 2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy. 3) Wadium wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto: Urzędu Gminy w Karsinie, Bank Spółdzielczy w Czersku Oddział Karsin nr 49 8147 0002 2600 1313 2000 0090. 4) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz - należy załączyć do oferty, przy czym kopię należy trwale złączyć z ofertą, a oryginał złożyć w sekretariacie. 8) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. 9) Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. 11) Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający żąda ponadto przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia przed podpisaniem umowy, po uprzednim wezwaniu w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni: a) kosztorysu ofertowego - kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiący podstawę do ustalenia (w oparciu o wzór określony w SIWZ) wysokość płatności, w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron. 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1) formularz oferty (zał. nr 1) – wg. zał. wzoru; 2) oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 2) – wg. zał. wzoru; 3) dowód wniesienia wadium (zał. nr 3);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach