Przetargi.pl
Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - elewacja od ul. Piastowskiej

Miasto Nowy Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 448-66-05 , fax. 18 443-78-63
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Nowy Sącz
  Rynek 1
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 448-66-05, fax. 18 443-78-63
  REGON: 49189316700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowysacz.pl; https://bip.malopolska.pl/nowysacz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - elewacja od ul. Piastowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu – elewacja od ul. Piastowskiej. II.Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in. (zgodnie z dokumentacją projektową) : 1.Wykonanie odnowienia elewacji ściany Pałacu Młodzieży od ul. Piastowskiej, 2.Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach, 3.Wykonanie innych drobnych prac budowlanych niezbędnych i umożliwiających zakończenie zadania i dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego, 4.Wykonanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. III.Szczegółowy opis zamówienia został opisany w specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące), nie później niż w terminie składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach