Przetargi.pl
Modernizacja budynku gospodarczego w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie - etap I

Miasto i Gmina Krotoszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7227454 , fax. 062 7228251
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Krotoszyn
  ul. Hugona Kołłątaja 7 7
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7227454, fax. 062 7228251
  REGON: 25085487200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku gospodarczego w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja budynku gospodarczego w Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie - etap I polegająca między innymi na: rozebraniu pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej i stropu, uzupełnieniu ścian i kominów, wykonaniu konstrukcji stropu i więźby dachowej oraz pokrycia dachu, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć po zakończeniu prac inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Miejsce realizacji: Park im. Wojska Polskiego w Krotoszynie, gm. Krotoszyn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626904
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krotoszyn.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach