Przetargi.pl
Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn – zakup, dostawa i montaż mebli oraz elementów zabudowy

Nadleśnictwo Połczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn-Zdrój, Szczecinecka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 662 230, , fax. 943 662 230
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Połczyn
  Szczecinecka 12
  78-320 Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 662 230, , fax. 943 662 230
  REGON: 33004428100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polczyn/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn – zakup, dostawa i montaż mebli oraz elementów zabudowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn, położonego przy ul. Szczecineckiej 12 w Połczynie-Zdroju. Na przedmiot zamówienia składają się w szczególności: - biurka, - stoły, - lada recepcyjna, - szafy biurowe,- szafy ubraniowe,- fotele biurowe,- fotele gabinetowe,- krzesła,- krzesła konferencyjne,- sofa, - fotel,- regał na korespondencję,- zabudowy i wyposażenia AGD aneksów kuchennych,- zabudowy w węzłach sanitarnych,- zabudowy drewniane ozdobne,- kwietniki wewnętrzne z roślinami,- wieszaki,- regały metalowe,- szafa metalowa aktowa, - tablica i tabliczki informacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowy opis elementów wyposażenia – załącznik nr 1; Formularz cenowy – załącznik nr 3; Projekt aranżacji wnętrz i wizualizacje – załącznik nr 4; Zestawienie krzyżowe – załącznik nr 5; Wzór umowy – załącznik nr 10. Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na który składają się załączniki nr 1, 3, 4, 5 do SIWZ. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Nadleśnictwa Połczyn ul. Szczecinecka 12 w Połczynie-Zdroju. We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i jego załącznikach, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”(m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. Tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, materiałów, sprzętu, pracowników i transportu. Koszty transportu ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby elementy wyposażenia tego samego typu objęte przedmiotem zamówienia pochodziły z jednej kolekcji, tj. aby posiadały wspólną i jednolitą stylistykę, kolorystykę, formę, detale. Montaż elementów wyposażenia będzie polegał na wykonaniu wszelkich prac umożliwiających wykorzystanie zamontowanego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją i będzie obejmował m.in.: wniesienie elementów wyposażenia do odpowiednich pomieszczeń, ustawienie we właściwych pomieszczeniach, wypoziomowanie/wyregulowanie poszczególnych elementów wyposażenia, zawieszenie poszczególnych elementów wyposażenia, zamontowanie produktów i urządzeń, i ich podłączenie, w tym do sieci, podłączenie mediów i próbne uruchomienia urządzeń, uprzątniecie miejsca prac/dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ogólne zasady realizacji zamówienia: w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i podpisać przez obie Strony protokół uzgodnień kolorystycznych mebli i wyposażenia; Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość przedmiotu umowy, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy. Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. Przed złożeniem ofert Zamawiający rekomenduje dokonanie wizji lokalnej w wyposażanym obiekcie, a także zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia poniesie Wykonawca. Termin wizji do uzgodnienia z Zamawiającym, w godz. od 08:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy zł/00 gr) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ PNB PARIBAS nr rachunku 24 2030 0045 1110 0000 0033 0540 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „dostawę i montaż mebli do Nadleśnictwa”. Z treści wadium wnoszonego w formie wskazanej powyżej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca jest zobowiązany załączyć w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . Zamawiający zwróci wadium, zażąda ponownego wniesienia wadium, zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 PZP. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ; 3) zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej do SIWZ, złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem); 4) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpis z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza); 5) potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach