Przetargi.pl
Modernizacja boiska sportowego w Węgorzynie – Etap I i II

Gmina Węgorzyno ogłasza przetarg

 • Adres: 73-155 Węgorzyno, Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 971 563 , fax. 913 971 567
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgorzyno
  Rynek 1
  73-155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 971 563, fax. 913 971 567
  REGON: 81168596400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wegorzyno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja boiska sportowego w Węgorzynie – Etap I i II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Etap I pn. „Remont boiska wraz z wykonaniem systemu automatycznego nawadniania”, którego przedmiotem jest renowacja płyty boiska piłkarskiego. Ostatecznym celem jest osiągnięcie wysokich parametrów technicznych płyty tj. wysokiej jakości nawierzchni trawiastej, równej, o dużym współczynniku zabliźniania, dobrych właściwościach mechanicznych podłoża: sprężystość i przepuszczalność, krótkim okresie gotowości płyty do eksploatacji po zimie oraz brakiem utraty tych właściwości wskutek długotrwałych opadów atmosferycznych. Płyta boiska będzie zmodernizowana z zachowaniem wymiarów standardowych, zgodnych z zaleceniami FIFA dla nowo budowanych obiektów (105 m x 68 m ) zakola zostaną dopasowane do geometrii boiska i bieżni i zrekultywowane oraz obsiane trawą. Płyta zostanie wyposażona w system drenażu oraz automatyczny system nawadniania. Etap II pn. „Wykonanie bieżni poliuretanowej”, którego przedmiotem jest bieżnia czterotorowa umożliwiająca bieganie na 400 m, składa się z dwóch równoległych prostych i dwóch wiraży, których promienie są równe i wynoszą 36.5 m. Od strony wewnętrznej bieżnie ogranicza odwodnienie liniowe. Od strony zewnętrznej obrzeże betonowe 8/30/100 cm. Długość bieżni liczona 30 cm od wewnętrznej krawędzi bieżni. Szerokość bieżni wynosi 4,88 m – szerokość toru 1,22. Bieżnia w kolorze ceglastym. Wykonanie bieżni należy przeprowadzić zgodnie z poniższym schematem; - Wykorytowanie na głębokość 35 cm - Wyprofilowanie i zagęszczenie gruntu rodzimego - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 15 cm – połączenie jej z zasypką sączków z boiska, - Wykonanie warstwy konstrukcyjnej dolnej z kruszywa łamanego (31,5-63,0 mm – o gr. 10 cm - Wykonanie warstwy konstrukcyjnej górnej z kruszywa łamanego (0-31,5 mm) – o gr. 5 cm - Wykonanie warstwy tartanowej. Wykonanie warstwy tartanowej należy przeprowadzić na zagęszczonej podbudowie (Is = min. 0,98). Nawierzchnia poliuretanowa to nawierzchnia sportowa, przepuszczalna dla wody, wykonana w technologii natrysku. Znajduje zastosowanie na bieżniach lekkoatletycznych i boiskach wielofunkcyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212224-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej: 15.1.1 Dla Etapu I: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 15.1.2 Dla Etapu II: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 15.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 15.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 15.4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddział w Węgorzynie nr rachunku: 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Modernizację boiska w Węgorzynie” – Etap …. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 15.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 15.6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego; Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 15.7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 15.8. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium lub nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.2 ppkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 12.7 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych: 1. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ). Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być załączone już do oferty. Do zobowiązania Wykonawca winien dołączyć dokumenty (np. odpis z właściwego rejestru) potwierdzające umocowanie osoby, która podpisała zobowiązanie, do reprezentowania podmiotu trzeciego. 2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na zasoby innych podmiotów Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 3. W sytuacji o której mowa w pkt. 2 powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 12.2 ppkt 4) – 6) ew. ppkt 3) powyżej, dotyczących tego podmiotu. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach