Przetargi.pl
Modernizacja basenu sportowego i rekreacyjnego wraz z szatniami przy basenie przy ul. Bł. Jolenty5 w Gnieźnie.

MIASTO GNIEZNO ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, UL. BŁ. JOLENTY 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 4248600
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO GNIEZNO
  UL. BŁ. JOLENTY 5
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 4248600
  REGON: 630189018
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gosir.gniezno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja basenu sportowego i rekreacyjnego wraz z szatniami przy basenie przy ul. Bł. Jolenty5 w Gnieźnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja basenu sportowego i rekreacyjnego wraz z szatniami przy basenie przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie zmodernizowany basen sportowy i rekreacyjny wraz z szatniami przy basenie na działce ewidencyjnej o numerze 58/2 ark. 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieś wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:a) 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium możne być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:2.1. w pieniądzu, przelewem na konto Banku Spółdzielczego z siedziba w Gnieźnie: 81 9065 0006 0000 0000 4125 0003 z adnotacją „Modernizacja basenu sportowego i rekreacyjnego wraz z szatniami przy basenie przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie”.2.2. gwarancjach bankowych,2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2.-2.4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:1.2.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji, budowy, przebudowy lub remontu basenu lub innego obiektu sportowego (sali sportowej, sali gimnastycznej, itp.), której wartość wynosiła co najmniej 200.000,00 zł (brutto);1.3.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia, uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającego zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach