Przetargi.pl
Malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków oraz w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 81969 Gdynia, Pl. Konstytucji
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 996 131 , fax. 586 996 109
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
  Pl. Konstytucji 5
  81969 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586 996 131, fax. 586 996 109
  REGON: 32181000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków oraz w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Malowanie pomieszczeń nr od 112 do 120, od 301 do 309 oraz 315 w tym dwie łazienki; Opis prac w załączniku nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 w Gdyni, wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Gdańskiego decyzją WKZ-5340/21/88/1149 z dnia 28.09.1988r. pod nr A – 1034 a także malowanie pomieszczeń nr od 406 do 409 Opis prac w załączniku nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach