Przetargi.pl
Malowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń w budynkach A, A-1, B, D, H i Teleradioterapii należących do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3689584 , fax. 71 36 89 583; 36 89 234
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  pl. Hirszfelda 12 12
  53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3689584, fax. 71 36 89 583; 36 89 234
  REGON: 00029009600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dco.com.pl, www.przetargipubliczne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń w budynkach A, A-1, B, D, H i Teleradioterapii należących do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Malowanie pomieszczeń w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.1.1. pieniądzu; 8.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 8.1.3. gwarancjach bankowych; 8.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 8.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 8.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 8.3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszenie Zamawiającego. 8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8.5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK S.A. 35 Oddział Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000 z dopiskiem ZP/PN/23/16/IT. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pl. Hirszfelda 12, budynek H pok. 416 ( godz. otwarcia 8.00-10.00 i 12.00-14.00) najpóźniej do dnia składania ofert. Prosimy nie załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty. 8.7. Prosimy o dołączenie do oferty kserokopii potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego wadium przetargowe. 8.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8.10 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia wymagał Zamawiający, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.9. Zamawiający zażąda w terminie określonym przez zamawiającego ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8.11. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dco.com.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach