Przetargi.pl
Likwidacja szkód powodziowych - naprawa i zabezpieczenie dojazdów na przeprawie promowej na rzece Wisła w miejscowości Borusowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6211754 , fax. 014 6211754
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
  ul. Ostrogskich 5a 5a
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6211754, fax. 014 6211754
  REGON: 00058889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja szkód powodziowych - naprawa i zabezpieczenie dojazdów na przeprawie promowej na rzece Wisła w miejscowości Borusowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dojazd na średni stan wody od strony Nowego Korczyna 1.Wyściółki z faszyny wiklinowej warstwy o grubości 15 cm - 20,00 m 2. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 6,00 m3 3. Zbrojenie konstrukcji betonowych wykonanie kotew .Średnica zbrojenia 12 mm - 32,00 kg 4. Uzupełnienie nawierzchni dojazdu z betonu monolitycznego ( C30/37 ) o grubości ponad 20 cm - 4,00 m3 Lewy brzeg dojazdu od strony Borusowej 5. Wykopy wykonywane koparkami na odkład. Grunt kategorii I-II - 61,50 m3 6. Wyściółki z faszyny wiklinowej warstwy o grubości 15 cm -92,25 m 7. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego .Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 138,38 m3 8. Wykonanie z brzegu narzutu nadwodnego kamiennego luzem z kamienia średniego. Wyładunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami - 20,20 m3 9. Zbrojenie konstrukcji betonowych wykonanie kotew Średnica zbrojenia 12 mm - 32,00 kg 10. Uzupełnienie narożnika dojazdu na średnią wodę z betonu monolitycznego ( C30/37 ) o grubości ponad 20 cm - 16,00 m3 DW 973 miejscowość Borusowa na przeprawie promowej na rzece Wisła
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452433005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach