Przetargi.pl
„Lepiej żyć – kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny” – etap II Modernizacja budynków socjalnych wraz z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu osiedla przy ul. Robotniczej.

Miasto Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg

 • Adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825663277
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rejowiec Fabryczny
  Lubelska 16
  22-170 Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie
  tel. 825663277
  REGON: 110198132
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rejowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Lepiej żyć – kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny” – etap II Modernizacja budynków socjalnych wraz z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu osiedla przy ul. Robotniczej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) modernizację 7 szt. socjalnych budynków mieszkalnych obejmująca między innymi: budowa ścian działowych w korytarzach z funkcjonalnym włączeniem powstałych pomieszczeń do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali; wykonanie 22 szt. łazienek w istniejących i adaptowanych (nowych) lokalach socjalnych wraz z instalacjami i wyposażeniem; budowa zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z włączeniem ich do istniejących sieci wod-kan; wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w lokalach wraz z oprzyrządowaniem; wymiana okien i drzwi w tym wykonanie 31 szt. zewnętrznych drzwi wejściowych do lokali; budowa 45 szt. ganków przy wejściach zewnętrznych w tym 37 szt. pojedynczych i 4 ganki podwójne; termomodernizacja (docieplenie styropianem) 7 szt. budynków mieszkalnych. Uwaga: 1) Zamówienie nie obejmuje nw. elementów robót objętych dokumentacją projektową: rozbiórka budynku Robotnicza 2, rozbudowa budynków gospodarczych A i B. Wskazane elementy robót zostały wykonane w ramach etapu I realizacji projektu. 2) Budynki gospodarcze oznaczone na planie zagospodarowania symbolami C, D, E i F zostaną rozebrane przez właścicieli we własnym zakresie i na ich koszt. b) instalacje zewnętrzne elektryczne i teletechniczne, w tym: wykonanie zewnętrznych instalacji elektrycznych, oświetleniowych i monitoringu wizyjnego CCTV wraz z wyposażeniem; przebudowa kolizji kabli telefonicznych z projektowanymi gankami; budowa 2 szt. lamp oświetlenia hybrydowego (panele PV i siłownia wiatrowa) przy placu zabaw, wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED, c) urządzenie i zagospodarowanie terenu osiedla oraz obiekty małej architektury, w tym: urządzenie i wyposażenie placu zabaw, siłowni plenerowej i budowa altany rekreacyjnej; budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami wys. 6m; wykonanie ogrodzenia ogródków przydomowych , obustronnie wzdłuż każdego budynku mieszkalnego; wykonanie wewnętrznych połączeń komunikacyjnych z kostki brukowej –ciągi piesze pomiędzy budynkami mieszkalnymi i dojścia do mieszkań; wykonanie i ustawienie boksu stalowego do ustawienia pojemników na odpady komunalne; ustawienie ławek z oparciem, donic na kwiaty i koszy na śmieci; odnowienie/rekultywacja trawników, usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów. Uwaga: Z zakresu rzeczowego robót w zakresie urządzenia i zagospodarowania terenu (opisanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót pn. „Budowa obiektów małej architektury… .”) wyłącza się elementy dotyczące rozbiórki i budowy ogrodzenia wzdłuż ul. Fabrycznej” (poz. przedmiarowe nr 3, 4 i 13) ponieważ zakres ten został wykonany w ramach I etapu realizacji projektu. d) roboty drogowe, w tym: przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Robotniczej; budowa parkingu nr 2 (na zakończeniu ul. Robotniczej); wykonanie utwardzenia z kostki brukowej placu pomiędzy budynkami gospodarczymi A i B; budowa dojazdu do budynku mieszkalnego (nr porządkowy Fabryczna 1) z chodnikiem i zatokami postojowymi. Uwaga! Zamówienie nie obejmuje następujących elementów robót objętych dokumentacją projektową: budowa parkingu nr 1 (w miejscu po wyburzonym budynku nr 2) wraz z przylegającymi dojściami; przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej. Wymienione elementy robót zostały wykonane w ramach etapu I realizacji projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy zł i 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BOŚ Lublin numer konta: 94 1540 1144 2114 6400 0938 0006 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RG.042.1.2.2.2018.RPO.13.4” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach