Przetargi.pl
„KPP Białobrzegi – Remont budynku garażowego ( zaprojektuj i wybuduj)” w obiekcie czynnym.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, 11 Listopada
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483453103 , fax. 483452002
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  11 Listopada 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483453103, fax. 483452002
  REGON: 67089737900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „KPP Białobrzegi – Remont budynku garażowego ( zaprojektuj i wybuduj)” w obiekcie czynnym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót określa załączony program funkcjonalno- użytkowy i przedmiary robót - wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń Zakres robót do zrealizowania – roboty budowlane - Wymiana obróbek blacharskich na niższej części dach - Rozebranie i wymurowanie ścian kolankowych - Pokrycie 1x papą termozgrzewalną części niższej budynku - Wymiana wrót garażowych - Roboty malarskie wewnątrz budynku - Zasypanie istniejącego kanału samochodowego - Skucie nierówności na istniejących posadzkach betonowych - Wykonanie posadzki z gresu technicznego w pomieszczeniach magazynowo- garażowych - Wymiana stolarki drzwiowej w części mieszkalnej - Roboty malarskie z robotami towarzyszącymi - Rozebranie szaf wnękowych - Inne prace towarzyszące wynikające z realizacją zamówienia. Roboty instalacji elektrycznych: I. - Wymiana (demontaż starej oraz budowę nowej) instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji odgromowej i uziemiającej w całym budynku garażowo-administracyjnym z jednoczesnym dostosowaniem tych instalacji do obowiązujących norm oraz przepisów. - Wymianę stojaka dachowego przyłącza napowietrznego n.n. Uwaga: Wykonawca przygotuje wymagane pisma i wnioski oraz wystąpi do PGE Dystrybucji o wyłączenie i ponowne włączenie napięcia w przyłączu, rozplombowanie i zaplombowanie zabezpieczeń przelicznikowych, rozplombowanie oraz przeniesienie i zaplombowanie (demontaż i ponowny montaż) licznika – na czas niezbędny do wykonania prac (m.in. wymiany stojaka dachowego, wlz, montażu zabezpieczeń przelicznikowych i przeniesienia licznika) oraz zrealizuje określone przez PGE warunki i poniesie wszelkie związane z tym koszty i opłaty. II. Zakres zaprojektowania i wykonania wymiany instalacji elektrycznych oraz odgromowej w budynku garażowo-administracyjnym, obejmuje w szczególności: - stojak dachowy przyłącza n.n. - wewnętrzną linię zasilającą, - skrzynkę licznikową oraz rozdzielnice, - instalację oświetlenia wewnętrznego, - instalację oświetlenia zewnętrznego nad wjazdami do garaży i wejściami, - instalację gniazd wtykowych 230 V, - instalację gniazd siłowych 400 V, - połączenia wyrównawcze, - instalację ochrony przepięciowej, - instalację odgromową oraz uziemiającą. III. Wymagania szczegółowe odnośnie zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznych. Zasilenie podstawowe budynku garażowo-administracyjnego - stan istniejący. - Obiekt jest zasilony z sieci energetycznej należącej do PGE Dystrybucja S.A. napięciem 0,4 kV. Przyłącze nn. izolowane ze słupa linii napowietrznej. Wlz od przyłącza n.n. do licznika i rozdzielnicy żeliwnej jest wprowadzona do budynku poprzez wymagający wymiany stojak dachowy. Obecna moc umowna wynosi 12 kW. Układ pomiarowy bezpośredni jest zlokalizowany w rozdzielnicy żeliwnej w pomieszczeniu garażowym. Taryfa C11. Rozdział energii elektrycznej – wlz oraz tablice rozdzielcze. Wlz od przyłącza n.n. do licznika i rozdzielnicy zostanie wprowadzona do budynku poprzez stojak dachowy stalowy ocynkowany, a wewnątrz w rurze osłonowej n/t. Natomiast wlz do części administracyjnej zostanie ułożona w rurach osłonowych, poprowadzonych w części garażowej na tynku, a w administracyjnej w rurach p/t w sposób umożliwiający wymianę wlz w przyszłości. Stojak dachowy należy prawidłowo osadzić i zakotwić oraz uszczelnić przejścia przez dach i strop. Licznik energii elektrycznej należy zlokalizować w odrębnej tablicy licznikowej. Główny rozdział energii elektrycznej w obiekcie należy zrealizować przez rozdzielnicę główną RG. Wykonać bilans mocy oraz projekt zabezpieczeń głównych i pośrednich. Moc umowna nie może ulec zwiększeniu. Z rozdzielnicy głównej należy wyprowadzić obwody oświetleniowe i gniazdowe dla części garażowej oraz wewnętrzną linię zasilającą do rozdzielnicy pośredniej w części administracyjnej budynku. Z rozdzielnicy pośredniej dla części administracyjnej należy wyprowadzić obwody oświetleniowe i gniazdowe oraz obwód ogrzewacza przepływowego ujętego w branży sanitarnej, przewidzianego przy umywalce. Lokalizacja rozdzielnic zostanie uzgodniona na etapie projektowania. Rozdzielnice wewnątrz budynku wykonać jako natynkowe, o odpowiednim stopniu ochrony uwzględniającym warunki środowiskowe. Rozdzielnice wyposażyć w szyny TH, mostki wykonać jako miedziane. Rozdzielnice należy wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki, wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadprądowe, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe typu 1 + 2, lampki sygnalizacyjne obecności faz oraz wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji. Pozostawić 20% wolnego miejsca do ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnice i tablice muszą być zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji. Wszystkie odpływy w tablicach powinny być czytelnie i jednoznacznie opisane. Instalacja elektryczna wewnętrzna. Projekt i wykonawstwo obwodów elektrycznych powinien uwzględniać zastosowanie kabli wielożyłowych miedzianych z izolacją na 450/750V o przekrojach dobranych do obciążeń. Instalacja elektryczna podstawowa oświetlenia i gniazd wtykowych 230 V powinna być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Rodzaj oraz ilość źródeł światła i gniazd wtykowych powinny być dostosowane do funkcji i ogólnego standardu wykończenia pomieszczenia. Przewidzieć oświetlenie LED. Instalacje należy wykonać przewodami miedzianymi o przekrojach dobranych do obciążeń i realizowanych funkcji. Stosować przewody w podwójnej izolacji. Instalacje powinny zostać wykonane w garażach na tynku, a w części administracyjnej pod tynkiem. Stosować odpowiednio osprzęt n/t i p/t . W pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, wc, pom. techniczne, magazyny, garaże) oraz wyłożonych gresem i wszędzie na glazurze należy zaprojektować i zastosować osprzęt o stopniu ochrony minimum IP 44. Stosować połączenia wyrównawcze spełniające wymagania PN. Oświetlenie podstawowe. Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw LED. Stosować oprawy nasufitowe i naścienne w zależności od funkcji pomieszczenia i jego zabudowy. Typy i rodzaje opraw zostaną dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach. Zastosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania norm odnośnie natężenie oświetlenia oraz bezpieczeństwa i zdrowia. Ilości i moce źródeł będą wynikały z przeprowadzonych obliczeń oświetleniowych. Stosować osprzęt łączeniowy natynkowy w części garażowej oraz podtynkowy w części administracyjnej o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. Oświetlenie zewnętrzne. Oświetlenie zewnętrzne zrealizować naświetlaczami LED zamontowanymi na elewacji budynku. Do każdego naświetlacza wyprowadzić z tablicy oświetleniowej osobny obwód. Załączanie ręczne łącznikami odpornymi na promieniowanie UV. Obwody gniazd wtykowych. Obwody gniazd wtykowych 230 V wyprowadzić z tablic rozdzielczych z odrębnych sekcji. Stosować wyłączniki instalacyjne nadmiarowe jako zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe obwodów. Ponadto poszczególne grupy obwodów powinny być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, stanowiącymi środek dodatkowej ochrony od porażeń. Wszystkie gniazda 1-fazowe powinny być zaprojektowane na napięcie 230 V i prąd 16A. Przewidzieć dwa gniazda 3-fazowe z wyłącznikiem na napięcie znamionowe 400/230 V dla potrzeb gospodarczych (w garażach skrajnych). Gniazda zasilane będą z oddzielnych obwodów wychodzących z rozdzielnicy. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów w rozdzielnicy. Należy dostosować ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania pomieszczeń oraz uwag inwestora (garaże małe – min. po 1 szt., garaże duże – min. po 3 szt., pomieszczenia magazynowo-biurowe min. po 4 szt.). Stosować wyłącznie gniazda podwójne n/t oraz p/t. W toaletach, garażach i na glazurze oraz wyłożonych gresem pomieszczeniach stosować gniazda w stopniu ochrony min. IP 44. Instalacja odgromowa, uziemienia i przepięciowa. Poziom ochrony odgromowej określić w oparciu o obowiązującą normę PN. Instalacja powinna być wykonana z wykorzystaniem elementów naturalnych i sztucznych. Przewód odgromowy powinien być zgodny z normą PN dla wyrobów stosowanych do budowy instalacji odgromowych i uziemiających. Producent powinien posiadać deklarację zgodności z Polską Normą dla oferowanego osprzętu odgromowego. Materiały użyte do wykonania instalacji powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Elementy instalacji odgromowej to: - zwody poziome: drut Fe/Zn φ 8 mm; - przewody odprowadzające: drut Fe/Zn φ 8 mm oraz bednarka Fe/Zn 30x4 mm; - uziom otokowy - płaskownik Fe/Zn ułożony w gruncie lub szpilkowy dobrany wg norm. Należy zapewnić ciągłość połączeń galwanicznych pomiędzy poszczególnymi blaszanymi częściami pokrycia dachowego, a zwodami poziomymi i przewodami odprowadzającymi. Wszystkie metalowe elementy budynku, znajdujące się na powierzchni dachu, powinny być połączone z najbliższymi zwodami lub przewodami odprowadzającymi w taki sposób, żeby spełniony był warunek ciągłości połączeń. Podstawowym systemem ochronny przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi musi być ochronnik przepięciowy (klasa dobrana przez projektanta), który należy przewidzieć do zainstalowania w rozdzielnicy głównej oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. Obok rozdzielnicy należy zainstalować GSU (główną szynę uziemiającą) połączoną z uziomem. Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona przeciwporażeniowa powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów. W szczególności należy spełnić nw. wymagania. Od rozdzielnic głównych należy stosować oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE. Przewód ochronny PE doprowadzony będzie do odbiorów technologicznych oraz rozdzielnic i dalej jako trzeci przewód w instalacji gniazd wtyczkowych 230 V i opraw oświetleniowych. Rozdzielnice i tablice powinny być wykonane z szynami (zaciskami) PE. Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń elektrycznych, które w czasie normalnej pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod nim znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji. Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych powinien być podłączony do zacisków ochronnych: - gniazd wtyczkowych 230 V i 400 V, - opraw oświetleniowych w I klasie ochronności, - urządzeń odbiorczych w I klasie ochronności. Kolor przewodu ochronnego: żółto-zielony. Do GSU połączonej z uziomem należy podłączyć: - przewód PE, - obudowy metalowe urządzeń oraz tablic rozdzielczych, - znajdujące się w budynku metalowe rurociągi wodne, kanalizacyjne, itp. - dostępne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji. Ochronę podstawową powinno się realizować poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od porażeń powinno się przyjąć ochronę przez szybkie wyłączenie. W obwodach gniazd wtyczkowych oraz urządzeń i aparatów w I klasie ochronności jako środek uzupełniający ochrony podstawowej, zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30 mA. Po wykonaniu całości instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń, izolacyjność przewodów oraz oporność uziemień. Roboty instalacji sanitarnych: - demontaż instalacji c.o. w pomieszczeniach garażowych, - demontaż kuchni gazowej w pom. socjalnym, - wymiana instalacji wod – kan w pom. sanitariatu, - wymiana gazowego kotła c.o. wraz z instalacją sterującą, (regulator pokojowy), - wypłukanie i uruchomienie instalacji c.o. w pom. biurowo – magazynowym. Prace będą wykonywane na działającym obiekcie. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać krajowe deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty lub krajowe oceny techniczne oraz posiadać znak budowlany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1500,00 zł Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (nazwa zamawiającego: ……………….) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek ……, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu ……………., albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu ………………. z żądaniem zapłaty). Uwaga! W treści wadium składanego w formie innej niż w pieniądzu muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji! Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: POZOSTAŁE DOKUMENTY SKŁADANE NA DZIEŃ OTWARCIA OFERT: 1 ) Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów ( należy złożyć w formie oryginału ) –propozycję stanowi ( Załącznik nr 6 do SIWZ ). 2 ) Formularz ofertowy -(wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ) -należy złożyć w formie oryginału, 3 ) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa -oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza, 4 )Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium. Zamawiający w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokona sprawdzenia, czy kwota ta wpłynęła na konto Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanieofert W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium. PONADTO: 5 ) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ). Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach