Przetargi.pl
Kontrola 85 projektów konkursowych/systemowych w ramach Działania 1.1, 1.2, i 1.5 oraz Poddziałań 1.3.2, 5.4.2 i 5.5.2 PO KL 2007-2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6611000, 6611435, 6611441 , fax. 22 6611471
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  ul. Nowogrodzka 1/3/5 1/3/5
  00-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6611000, 6611435, 6611441, fax. 22 6611471
  REGON: 01572593500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpips.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrola 85 projektów konkursowych/systemowych w ramach Działania 1.1, 1.2, i 1.5 oraz Poddziałań 1.3.2, 5.4.2 i 5.5.2 PO KL 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kontroli maksymalnie 85 projektów konkursowych/ systemowych. Kontrola jednego projektu obejmuje przeprowadzenie jednej kontroli w siedzibie beneficjenta i jednej kontroli w miejscu realizacji projektu (zwanej także wizytą monitoringową) oraz sporządzenie dokumentacji pokontrolnej. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia przynajmniej jednej wizyty monitoringowej w ramach każdego kontrolowanego projektu. Nie dotyczy to projektów, w których przeprowadzenie wizyty monitoringowej nie jest możliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu i/ lub rodzaj realizowanych działań/ form wsparcia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpips.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach