Przetargi.pl
Konserwacja kotłowni gazowo-olejowej, wymiennikowni ciepłej wody użytkowej oraz stacji uzdatniania wody kotłowej na terenie Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6883888 , fax. 22 6883868
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809
  ul. Juzistek 2 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 22 6883888, fax. 22 6883868
  REGON: 14291704000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja kotłowni gazowo-olejowej, wymiennikowni ciepłej wody użytkowej oraz stacji uzdatniania wody kotłowej na terenie Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej swoim zakresem stałą konserwację kotłowni gazowo - olejowej wraz ze stacją uzdatniania wody kotłowej i wymiennikownią ciepłej wody użytkowej na terenie Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu. Konserwacja kotłowni gazowo - olejowej, stacji uzdatniania wody kotłowej oraz wymiennikowni c.w.u. obejmuje nadzór nad pracą urządzeń, gwarantować ma utrzymanie w pełnej sprawności i prawidłowym ich funkcjonowaniu, zapewniającym odpowiednie ogrzewanie budynków oraz dostawę c.w.u..Kotłownia i wymiennikownia znajduje się w budynku nr 10. Kotłownia wyposażona jest w trzy kotły niskotemperaturowe typu Omnimat 16.1 PGA-400-6 bar z ekonomizerem, firmy Babcock Omnical, każdy o mocy znamionowej 4.0 MW i sprawności 95,6 %, na max. temp. roboczą 95 st. C, pracujących w trybie automatycznym w układzie kaskady, z palnikami olejowo-gazowymi typu RGL-50 f-my Weishaupt. Kotłownia posiada sterowanie nadrzędne oparte: a. programowalnym sterowniku mikroprocesorowym typu SYSMAC firmy Omron z rozszerzeniem, b. ciekłokrystalicznym terminalu typu NT 31C, c. stacji operatorskiej zrealizowanej na komputerze klasy PC. Wykonawca będzie wykonywał: a.prace konserwacyjne - w taki sposób, aby zapewnić stałe ogrzewanie pomieszczeń w budynkach na terenie Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu, b.naprawy urządzeń kotłowni gazowo - olejowej, stacji uzdatniania wody kotłowej oraz wymiennikowni c.w.u. niezwłocznie od chwili wykrycia awarii. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania pracami oraz zgodnie z regulaminem obiektu. Załoga Wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ - opis techniczny zamówienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy - zał. nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507210005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.2rblog.pl, www.przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach