Przetargi.pl
Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej – V zadań

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 60194 Poznań, ul. Strzegomska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 860 85 00 , fax. 61 860 85 12
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Strzegomska 3
  60194 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 860 85 00, fax. 61 860 85 12
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej – V zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej – VI zadań zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr od 2.1. do 2.6 do niniejszej specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1 do 2.6 niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych prac będących przedmiotem zamówienia składają się: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac - przedmiar prac, - mapki, zdjęcia. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w obiektach: 1. Park GÓRCZYŃSKI – część nr 1 2. Park przy ul. HEWELIUSZA – część nr 2 3. Skwer przy ul. WOŁODYJOWSKIEGO – część nr 3 4. Plac zabaw przy ul. Swoboda – część nr 4 5. Plac zabaw przy ul. Jutrzenka / Świt – część nr 4 6. Skwer im. K. Nowaka, plac zabaw, boisko i siłownia przy ul. Dmowskiego – część nr 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poznania. Powyższy wpis winien obejmować następujące kody odpadów: 20 02 01, 20 03 01 i 20 03 03 – w przypadku Wykonawców posiadających decyzję oraz b) posiada aktualną decyzję na transport odpadów wydaną przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. Powyższa decyzja winna obejmować następujące kody odpadów: 20 02 01 ,20 03 01 i 20 03 03 – w przypadku Wykonawców posiadających decyzję oraz c) posiada aktualną decyzję na zbieranie odpadów (zbieranie, czasowe magazynowanie odpadów) wydaną przez właściwy organ ze względu na miejsce zbierania odpadów. Powyższa decyzja winna obejmować następujące kody odpadów: 20 02 01 , 20 03 01 i 20 03 03 – w przypadku Wykonawców posiadających decyzję. d) oświadczenie Wykonawcy, że posiada podpisaną umowę z podmiotem posiadającym decyzje, o których mowa w lit. a) b) i c) w zakresie transportu, zbierania i czasowego magazynowania odpadów na okres realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego lub, że do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym podpisze z podmiotem posiadającym decyzje, o których mowa w lit. a) b) i c) umowę w zakresie transportu, zbierania i czasowego magazynowania odpadów na okres realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego – w przypadku Wykonawców nie posiadających decyzji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. a) formularz ofertowy; b) kosztorys ofertowy; 2. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 6.2.1. a), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 3.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach