Przetargi.pl
Konserwacja i serwisowanie central telefonicznych jednostek skarbowych województwa zachodniopomorskiego

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-525 Szczecin, ul. Roosevelta
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
  REGON: 00102080300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i serwisowanie central telefonicznych jednostek skarbowych województwa zachodniopomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa, konserwacja, przegląd i serwisowanie central telefonicznych, aparatów telefonicznych wraz z instalacją teletechniczną wewnętrzną znajdującą się na wyposażeniu jednostek skarbowych woj. zachodniopomorskiego .Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50330000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane razem z ofertą przez każdego Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu: 1) „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 3, 2) „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” – załącznik nr 4, UWAGA – Powyższe oświadczenie składa również osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 – jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na kwalifikacjach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 4) oryginał pełnomocnictwa – jeżeli osoba, która składa ofertę w imieniu Wykonawcy nie posiada umocowania prawnego wynikającego wprost z KRS lub innych dokumentów, 5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustaw.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach