Przetargi.pl
Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77400 Złotów, Za Dworcem
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 633 434 , fax. 672 635 618
 • Data zamieszczenia: 2018-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie
  Za Dworcem
  77400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 672 633 434, fax. 672 635 618
  REGON: 63128080900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Złotów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW Złotów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Tomie 4 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenie Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach