Przetargi.pl
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 484 82 94 , fax. 91 484 80 55
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Ku Słońcu
  71-080 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 484 82 94, fax. 91 484 80 55
  REGON: 36300958600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin. CPV 65130000-3 Obsługa stacji wody 50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn 50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej 90913100-1 Usługi czyszczenia zbiorników 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym także obiektów zabytkowych, określone w załączniku nr 6 do SIWZ, 2) uszkodzenia, usterki lub awarie oraz prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, inne niż określone w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Wykaz obiektów, wykaz urządzeń, lokalizacja stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4. W przypadku prac, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 Wykonawca zobowiązany będzie: 1) w zakresie usuwania usterek lub awarii – niezwłocznie podjąć czynności usuwania usterki lub awarii (podjęcie czynności zabezpieczających związanych z usuwaniem usterki lub awarii nie później niż w ciągu 90 minut, od momentu otrzymania powiadomienia o usterce lub awarii, natomiast usunięcie usterki lub awarii w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia) oraz niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu zakres prac mających na celu usunięcie usterki lub awarii i sposób ich wykonania; o usterkach i awariach Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, 2) w zakresie usuwania uszkodzeń i wykonywania prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych, mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, innych niż określone w załączniku nr 6 do SIWZ – wykonywać prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, po uprzednim ustaleniu zakresu prac i sposobu ich wykonania. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego (na bieżąco) każdorazowo o zmianach i uszkodzeniach m. in. zainstalowanych urządzeń technicznych fontann, konstrukcji komór i niecek fontann. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów stanowiących jego własność, na które – przed rozpoczęciem wykonywania usługi - dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do stosowania. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac związanych z eksploatacją, zgodnie z przepisami BHP, zwłaszcza w przypadku środków chemicznych dozowanych do układów technologicznych fontann. Wszystkie prace w komorach/pomieszczeniach oraz w wodzie powinny być prowadzone z odpowiednią asekuracją. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości lub wad wykonanych napraw, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć je w terminie wskazanym przez Zamawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu, spowoduje zastosowanie kar umownych. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania wszystkich obiektów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia i przedłożenia Zamawiającemu w dniach 26-29.06.2020 r. i 12-14.10.2020 r., sprawozdania lub opisu o ich stanie technicznym, na podstawie którego zostanie określony priorytet prac do wykonania. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym również w zakresie uszkodzeń, usterek, awarii i wykonywania prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych, mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, innych niż określone w załączniku nr 6 do SIWZ), we wszystkie dni obowiązywania umowy (włącznie z sobotami oraz dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy) przez całą dobę. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia Zamawiającemu całodobowego kontaktu telefonicznego i gotowości do niezwłocznego usunięcia usterki lub awarii. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania obiektów w stanie niepogorszonym technicznie i estetycznie. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe, z jego winy, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 13. Prowadzenie prac w ramach eksploatacji fontann będzie się odbywało przy dołożeniu przez Wykonawcę wszelkich możliwych starań mających na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu i ewentualnie innych przyczyn). 14. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, dokładając wszelkich starań mających na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu i innych) oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zmianami), a także z zapisami SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy. 15. Zmiana umowy: 1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy, 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku: a) zwiększenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w razie otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych w trakcie obowiązywania umowy, b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; zasady wprowadzania zmian: A. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, B. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa wyżej , mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, 3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany i jej charakter, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy. 5) Wprowadzenie zmiany do umowy będzie możliwe po potwierdzeniu okoliczności – zawartych w propozycji, o której mowa powyżej, przez drugą Stronę i zawarcie stosownego aneksu do umowy. 16. Zatrudnienie: 1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne; 2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia; 3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65130000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) oświadczenia: a) w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. b) w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz inne podmioty, na zasobach których wykonawca polega, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o innych podmiotach, na zasobach których wykonawca polega, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów; przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej w Rozdział III pkt 1 SIWZ; Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach