Przetargi.pl
Komputery

Jednostka Wojskowa Nr 1189 ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 48-52 378 16 40 , fax. 48-52 378 12 34
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 1189
  ul. Powstańców Warszawy 2 2
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 48-52 378 16 40, fax. 48-52 378 12 34
  REGON: 09317109000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://1blog.pow.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Komputery
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 sztuk komputerów osobistych typu stacjonarnego. Wszystkie komputery stanowiące przedmiot zamówienia powinny: być dopuszczone do obrotu oraz posiadać minimum 36. miesięczny okres gwarancji jakości użycia liczony od daty protokólarnego przyjęcia. Komputery powinny być fabrycznie nowe; wyprodukowane w roku bieżącym, fabrycznie zapakowane ( będą posiadać znak firmowy producenta, etykiety a także nienaruszone cechy pierwotnego opakowania ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1200 zł. Powinno ono być wniesione przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego NBP O/Bydgoszcz nr 03 1010 1078 0059 3313 9130 0000. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ustawie w pkt. 45 ust. 6. Wadium wnoszone w innej postaci niż pieniężna w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, należy dostarczyć przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji w kopercie do kancelarii w siedzibie Zamawiającego. Kopertę należy opisać: wadium sprawa nr 07/Łącz/D/10. Wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 2. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne. 3. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należnego wykonania umowy określa ustawa w art. 46 i 148 ust. 4. Kserokopie potwierdzające wniesienie wadium dołączyć do wniosku o dopuszczenie do licytacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach