Przetargi.pl
Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Warce – budowa hybrydowej suszarni słonecznej

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-660 Warka, ul. Farna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 667 22 85 , fax. 48 667 22 85
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
  ul. Farna 4
  05-660 Warka, woj. mazowieckie
  tel. 48 667 22 85, fax. 48 667 22 85
  REGON: 14248635000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zukwarka.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Warce – budowa hybrydowej suszarni słonecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Warce, a w szczególności należy wykonać: a) Projekt budowlany – w 5 egzemplarzach; b) Dokumentację geotechniczną – w 5 egzemplarzach, oraz w postaci dokumentu elektronicznego na płycie CD lub DVD; c) Projekt wykonawczy – w 3 egzemplarzach. Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zamiast Projektu budowlanego oraz Projektu wykonawczego wykonał tylko Projekt budowlano-wykonawczy (w 5-ciu egzemplarzach) czyli projekt spełniający oprócz wszystkich wymagań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, także przedstawiający wszelkie niezbędnie uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych – jak w projekcie wykonawczym; d) Kosztorys inwestorski – w 2 egzemplarzach; e) Przedmiar robót – w 2 egzemplarzach; f) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w 2 egzemplarzach; g) Całość opracowania oprócz w/w dokumentów w wersji papierowej powinna być przedstawiona w wersji elektronicznej z rozszerzeniem PDF, a kosztorys inwestorski i przedmiar robót także w programie NORMA PRO z rozszerzeniem ath na nośniku elektronicznym – po 1 egzemplarzu. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) Przygotowanie dla Zamawiającego danych do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami; b) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia; c) Uzyskanie innych uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę (np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej); d) Przygotowanie instrukcji eksploatacji dot. zaprojektowanego systemu gospodarki osadowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach